[:ro]Procedurile de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale[:]

[:ro]Procedurile de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale[:]

[:ro]ORDIN Nr. 883/2018 din 26 martie 2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale

Conform Legii nr.29/2018 se anuleaza urmatoarele obligatii fiscale :

“Art. 1. — (1) În cazul tranzacţiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, respectiv impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate independentă, obţinute de către persoanele fizice din transferul proprietăţilor imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Organul fiscal nu reîncadrează veniturile obţinute de către persoanele fizice din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal ca venituri dintr-o activitate independentă şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2017.”

Persoanele care au efectuat plata obligaţiilor fiscale pentru care legea prevede anularea au dreptul la restituirea sumelor achitate,  ORDIN Nr. 883/2018 din 26 martie 2018 stabileste modalitatea practica de restituire.

Procedura  implică sintetic vorbind următoarele etape:
a)        întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării;
b)        compartimentul cu atribuţii de evidenţă efectuează verificări privind obligaţiile fiscale primite: dacă au fost stinse parţial sau total, data stingerii, dacă au fost emise şi comunicate decizii de accesorii.
c)        compartimentul de evidenţă întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii prevăzuţi în liste la care va anexa aceste liste, precum şi deciziile de anulare a obligaţiilor fiscale, întocmite în mod corespunzător pentru fiecare contribuabil.

Ordinul cuprinde 4 anexe.

Anexa 1  Cuprinde procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale, precum şi accesoriile aferente, ce pot face obiectul anulării conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale,
cuprinse în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii

Pentru o identificare clara a obligatiilor fiscale care trebuie anulate exemplificate in Anexa.1 cu contribuabilul

si platile efectuate de catre acesta se cer urmatoarele date:
a) denumirea contribuabilului;
b) codul de identificare fiscală;
c) numărul şi data deciziei de impunere în care sunt cuprinse obligaţiile fiscale de natura celor ce pot face
obiectul anulării;
d) (suma stabilită) sumele suplimentare stabilite de natura celor ce pot face obiectul anulării, respectiv
obligaţiile fiscale principale şi, după caz, obligaţiile fiscale accesorii (dacă au fost calculate de organele de
inspecţie fiscală);
e) perioada pentru care au fost stabilite obligaţiile fiscale principale;
f) data până la care au fost calculate accesoriile;
g) temeiul legal;
h) alte informaţii (contestaţii în curs, sesizări penale etc.).

Anexa.2 Cuprinde procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând diferenţe de TVA şi accesoriile aferente acestora, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, care pot
beneficia de anularea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor art. 3 din acest act normativ

ANEXA 3 Cuprinde procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale

Vorbim despre o procedura de anulare a obligaţiilor fiscale individualizate în titluri de creanţă comunicate
contribuabilului.

Apoi avem o procedura de scădere din evidenţa fiscală a obligaţiilor fiscale individualizate în titluri de creanţă
necomunicate contribuabilului.

ANEXA 4
ANTET*1)
Dosar fiscal nr. ……………
Nr. ……… din …………..
DECIZIE
de anulare a obligaţiilor fiscale
Către ……………………………….*2)
cod de identificare fiscală ……………..,
str. …………………………………..
nr. …, bloc. …, sc. …, et. …, ap. …,
sectorul ………, localitatea ………….,
judeţul ………., cod poştal ……………
În temeiul prevederilor ……………*3), vă comunicăm că se anulează suma de …….. lei, stabilită prin titluri de creanţe comunicate
dumneavoastră până în prezent, după cum urmează:
_______________________________________________________________
|Nr. | Natura | Categoria | Suma anulată | Numărul şi data|
|crt.| creanţei*4) | de sumă*5) | – lei – | titlului de |
| | | | | creanţă |
| | | | | comunicat*6) |
|____|_____________|____________|______________|________________|
| | | | | |
|____|_____________|____________|______________|________________|
| | | | | |
|____|_____________|____________|______________|________________|

Daca contribuabilul nu este de acord cu decizia poate face contestatie  în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 [:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut