Tag - BITM CONTABILITATE

[:ro]PFA cel mult 5 clase de activitate prevazute de codul CAEN[:]

[:ro]Numărul obiectelor de activitate potrivit Nomenclatorului CAEN, precum şi numărul angajaţilor pe care îi poate avea o persoană fizică autorizată (PFA) sau o întreprindere individuală (II) se va limita începând cu data de 16.01.2017.

   Principalele modificări care vizează  numărul activităţilor pe care PFA/II le pot avea în obiectul de activitate:

art. 16 alin. (1) prevede că “PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN

art. 24 alin. (1) stipulează că “întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN”.

Din punct de vedere al numarului de salariati:

– art. 17 alin. (1) prevede că “PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată singură sau împreună cu cel mult 3 persoane angajate de aceasta, în calitate de angajator cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii”.

-art. 24 alin. (1)“Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale,

Lista persoanelor care nu și-au îndeplinit obligația de modificare a obiectului de activitate

https://www.onrc.ro/index.php/ro/legea-182-2016?fbclid=IwAR11WiGhS3aG2cvuMI19S0MSyDXRIfxUjw5ZvQvGI4P_aDldbMpwFXy1kZk

 [:]

[:ro]DIVIDENDE TRIMESTRIALE[:]

[:ro] OMFP 3067/2018 – Completare reglementări contabile (dividende trimestriale)

Au fost completate Reglementările contabile (O.M.F.P. nr. 1.802/2014) pentru a putea fi înregistrate în contabilitate operaţiunele de distribuire de dividende în cursul exerciţiului financiar (trimestrial)

 • Alocarea sumelor din profit în trimestrul când se va efectua distribuirea de dividend:

463 ”Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar” = 456 ”Decontări cu asociații/acționarii”.

!!!! 463-Cont de activ, ce reflectă creanța societății asupra asociaților/acționarilor, pentru plățile de dividende anticipate.

 • reținerea impozitului pe dividend, plata dividendului net și a impozitului:
  456 ”Decontări cu asociații/acționarii” = 446 ”Alte impozite și taxe – analitic distinct” cu valoarea impozitului

456 ”Decontări cu asociații/acționarii” = 5121 ”Conturi la bănci

SI  în lei”/5311 ”Casa în lei” cu plata dividendului net

446 ”Alte impozite și taxe – analitic distinct” cu valoarea impozitului = 5121 ”Conturi la bănci în lei”/5311 ”Casa în lei” cu plata impozitului pe dividende.

 • aprobarea situațiilor financiare anule și constatarea dividendului anual final:
  121 ”Profit sau pierdere” = 117 ”Rezultatul reportat – profit” cu data de 01 ianuarie din anul următor
  117 ”Rezultatul reportat – profit” = 457 ”Dividende de plată” cu suma reprezentând dividendele anuale finale, în baza situațiilor financiare anuale
  457 ”Dividende de plată” = 463 ”Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar” cu suma dividendelor deja distribuite trimestrial.

“funcţiunea contului 463 “Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar”, cu următorul cuprins:
“Contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar şi care urmează să se regularizeze după aprobarea situaţiilor financiare anuale.
Contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» este un cont
de activ.
În debitul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»
se înregistrează:
– suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar (456).
În creditul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»
se înregistrează:
– suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar şi regularizate pe seama dividendelor
anuale (457);
– sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii (512, 531).
Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exerciţiului
financiar.”

Entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, vor întocmi situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere. Situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.

 În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se va efectua inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Situaţiile financiare interimare se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

!!!! Atentie la pierderile reportate trebuie sa tineti cont de ele inainte sa repartizati dividende

 

Asociații/acționarii ce au încasat sume în plus au obligația să le restituie în termen de 60 de zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. În acest caz, sumele plătite în plus trebuie să se regăsească în debitul contului 463 ”Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar” . Pentru un impozit pe dividende platit la o valoare mai mare se face regularizare.

 

 [:]

[:ro]Cum putem prelucra legal datele cu caracter personal[:]

[:ro]Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil din 25 mai 2018, stabileşte – printre altele – şi condiţiile în care se consideră legală prelucrarea.

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Astfel, potrivit art. 6 din GDPR, prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;(În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul persoanei vizate,
  operatorul ar trebui să fie în măsură să demonstreze faptul că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru operaţiunea de prelucrare)
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. (această prevedere nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor).

In conformitate  cu Legea 190/2018

Număr de identificare național se defineste ca numărul prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidență și care are aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numărul pașaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială de sănătate

În cazul în care prelucrarea în alt scop decât cel pentru care datele cu caracter personal au fost colectate nu se bazează pe consimțământul persoanei vizate sau pe dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul, pentru a stabili dacă prelucrarea în alt scop este compatibilă cu scopul pentru care datele cu caracter personal au fost colectate inițial, ia în considerare, printre altele:

 • orice legătură dintre scopurile în care datele cu caracter personal au fost colectate și scopurile prelucrării ulterioare preconizate;
 • contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și operator;
 • natura datelor cu caracter personal, în special în cazul prelucrării unor categorii speciale de date cu caracter personal, în conformitate cu articolul 9 din GDPR, sau în cazul în care sunt prelucrate date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni, în conformitate cu articolul 10;
 • posibilele consecințe asupra persoanelor vizate ale prelucrării ulterioare preconizate;
 • existența unor garanții adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.

[:]

Sari la conținut