[:ro]Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice[:]

[:ro]Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice[:]

[:ro]ORDIN Nr. 1494/2018 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Procedura de stabilire din oficiu se aplică persoanelor fizice care aveau obligaţia declarării venitului în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale (CAS), precum şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), potrivit legii, respectiv acelor persoane cărora le-a fost stabilit din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru anii 2016 şi 2017.
Stabilirea din oficiu a contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în administrarea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal central competent.

Pentru aceasta a fost introdus formularul 670

“Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 670 “Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei
de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”, precum şi
anexele nr. 2a “Situaţie privind stabilirea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, nr.
2b “Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiţii
şi/sau din alte surse” şi nr. 2c “Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale”,”

Organul fiscal central competent identifică şi întocmeşte lista contribuabililor cărora le-au fost emise şi
comunicate decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice în vederea stabilirii impozitului pe
venit, pentru veniturile din activităţi independente.

Categorii de venituri:
a) venituri din activităţi independente;
b) venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
d) venituri din investiţii;
e) venituri din alte surse.

Lista de mai sus  trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal, nume şi prenume, domiciliu fiscal);
b) categoria de venit realizat;
c) perioada din anul fiscal de referinţă în care a realizat venituri pentru care datora contribuţie de asigurări
sociale de sănătate

Pentru anul 2016, calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se face pe fiecare sursă de venit.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se stabileşte prin raportarea sumei
de la rd. 1 “Venit net anual/Câştig net anual/Normă de venit” din decizia de impunere din oficiu a veniturilor
persoanelor fizice, la numărul de luni de activitate

“Pentru anul 2017, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte astfel:
a) se stabileşte baza anuală de calcul determinată ca sumă a bazelor lunare de calcul, potrivit pct. 22 şi 23,
cu respectarea regulilor pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aplicabile în anul 2017;
b) baza anuală de calcul se încadrează în plafonul anual potrivit art. 179 alin. (3) din Codul fiscal. Baza
anuală de calcul nu poate fi mai mică decât valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară şi
nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulţită cu 12 luni;
c) se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate prin aplicarea cotei individuale, prevăzută la art.
156 lit. a) din Codul fiscal, asupra bazei anuale de calcul de la lit. b);
d) pentru veniturile obţinute din investiţii şi/sau alte surse, pentru perioada februarie – decembrie 2017,
contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte prin aplicarea cotei individuale asupra bazei lunare
de calcul determinată potrivit pct. 22 şi 23. Contribuţia anuală se stabileşte prin însumarea contribuţiilor de
asigurări sociale de sănătate lunare.”

ATENTIE!!!

În situaţia în care contribuţia de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât plăţile anticipate,
contribuţia se stabileşte, din oficiu, la nivelul acestora. EU INTELEG CA DACA AI PLATIT ESTE BINE PRIMIT,nu mai vezi nimic inapoi nici o regularizare.

În situaţia în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării “Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice” (670), contribuabilul îşi îndeplineşte obligaţiile declarative, decizia se anulează

Denumire: “Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”

Anexele Ordonantei

ANEXĂ
la procedură
_____
| |
|Sigla| AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Nr. înregistrare
|DGRFP| Unitatea fiscală*) …………………
……………..
|**) | Serviciul/Biroul/Compartimentul …………… Data
……………..
|_____|
Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru anul ……….
În temeiul art. 106 şi 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, ca urmare a nedepunerii declaraţiei de impunere (formular
………………………………………………………………………………….) pentru anul …………… de contribuabilul
………………………………………………………………., referitor la stabilirea din oficiu a obligaţiilor de plată cu titlu
de contribuţii de asigurări sociale şi contribuţii de asigurări sociale de sănătate, s-au constatat următoarele:
A. Prezentarea situaţiei contribuabilului
1. Datele de identificare a contribuabilului
Nume, prenume ……………………………………………………
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală …………………..
Domiciliul ………………………………………………………
2. Natura venitului pentru care se realizează impunerea din oficiu
………………………………………………………………..
3. Datele de identificare a sursei de venit
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
B. Estimarea bazei de impunere
1. Venitul anual bază de calcul pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale este de
…………………………….., iar pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este de
…………………………….. .
2. Având în vedere nedepunerea în termenul legal a declaraţiei de impunere, propunem stabilirea din
oficiu a obligaţiilor de plată prin estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:
_________________________________________________________
|Nr. | Luna |Baza lunară de calcul estimată pentru|
|crt.| |_____________________________________|
| | | contribuţia de | contribuţia de |
| | | asigurări sociale| asigurări sociale|
| | | | de sănătate |
|____|______________|__________________|__________________|
| 1.| Ianuarie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 2.| Februarie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 3.| Martie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 4.| Aprilie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 5.| Mai | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 6.| Iunie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 7.| Iulie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 8.| August | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 9.| Septembrie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 10.| Octombrie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 11.| Noiembrie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 12.| Decembrie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 13.| Total | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 14.| Bază anuală | | |
| | de calcul al | | |
| | contribuţiei | | |
| | de asigurări | | |
| | sociale de | | |
| | sănătate | | |
| | estimată | | |
|____|______________|__________________|__________________|
Referatul se arhivează la dosarul contribuabilului.
Aprobat Avizat Întocmit
Conducătorul unităţii fiscale, Şef compartiment specialitate, Funcţie
………
Numele, prenumele Numele, prenumele Numele,
………………………… ………………………… prenumele
…….
Data ……………………. Data ……………………. Data
…………
————
*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
**) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
ANEXA 2^1
*1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
_______
| Sigla | Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
| DGRFP | Direcţia Generală Regională a Finanţelor 670
|_______| Publice _________________________________
Unitatea fiscală*) ______________________
Nr. înregistrare ………….
Data
……/……/………..
DECIZIE
PRIVIND STABILIREA DIN OFICIU
a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru persoane fizice pe anul ______
Către: Cod de identificare
fiscală:
Nume: _____________________________________
____________________________
Prenume: __________________________________
Domiciliul fiscal: Localitate: ____________ În baza art. 106 şi
107 din
Str. ______________________________________ Legea nr. 207/2015 privind
Codul
Nr. ___, Bl. ___, Sc. __, Etaj ___, Ap. ___ de procedură fiscală, cu
Judeţ/sector: _____________________________ modificările şi
completările
ulterioare, se stabileşte
contribuţia de asigurări
sociale
şi/sau contribuţia de
asigurări
sociale de sănătate
datorată,
după cum urmează:
I. Date privind activitatea desfăşurată
1. Statul în care s-a realizat venitul
……………………………..
2. Categoria de venit
_
2.1 |_| activităţi independente
_
2.2 |_| activităţi agricole, piscicultură, silvicultură
_
2.3 |_| cedarea folosinţei bunurilor
_
2.4 |_| investiţii
_
2.5 |_| alte surse
3. Determinarea venitului net
……………………………………..
4. Forma de organizare
……………………………………………
5. Obiectul principal de activitate
………………………………..
6. Codul CAEN
……………………………………………………
7.
Sediul/……………………………………………………….
8. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/
Nr. ……. Data ……/……/……
9. Data începerii activităţii ……./………./………………
10. Data încetării activităţii ……../………../…………..
II. Stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale şi contribuţie de
asigurări sociale de sănătate:
________________________________________________________________
| Denumire indicator | Suma (lei) |
|___________________________________________________|____________|
| 1. Bază anuală de calcul al CASS**) (anexa nr. 2a)| |
|___________________________________________________|____________|
| 2. Bază anuală de calcul al CASS plafonată | |
|___________________________________________________|____________|
| 3. CASS anuală (rd. 2 x 5,5%) | |
|___________________________________________________|____________|
| 4. CASS anuală venituri din investiţii şi/sau din | |
| alte surse (anexa nr. 2b) | |
|___________________________________________________|____________|
| 5. Total CASS anuală (rd. 3 + rd. 4) | |
|___________________________________________________|____________|
| 6. Obligaţii privind plăţile anticipate CASS | |
|___________________________________________________|____________|
| 7. Total CAS***) anuală (anexa nr. 2c) | |
|___________________________________________________|____________|
| 8. Obligaţii privind plăţile anticipate CAS | |
|___________________________________________________|____________|
| 9. Diferenţe de CASS stabilite în plus | |
|___________________________________________________|____________|
|10. Diferenţe de CAS stabilite în plus | |
|___________________________________________________|____________|
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate anuală (rd. 5)/Diferenţa de contribuţie de asigurări sociale de
sănătate stabilită în plus (rd. 9) în sumă de ……………………… lei se plăteşte astfel:
– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul de 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de
5 a lunii următoare;
– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de
20 a lunii următoare.
————
*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
**) Contribuţie de asigurări sociale de sănătate
***) Contribuţie de asigurări sociale
Număr de operator de date cu caracter personal ……….
Contribuţia de asigurări sociale anuală (rd. 7)/Diferenţa de contribuţie de asigurări sociale stabilită în plus
(rd. 10) în sumă de ……………………… lei se plăteşte astfel:
– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5
a lunii următoare;
– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de
20 a lunii următoare.
Pentru contribuţiile anuale datorate/diferenţele de contribuţii stabilite în plus, se vor calcula obligaţii
fiscale accesorii, conform legii.
Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii,
potrivit art. 268, 270 şi 272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, la organul fiscal competent.
Depunerea declaraţiei privind venitul realizat, potrivit legii, pentru obligaţiile stabilite din oficiu, în
termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei, conduce la desfiinţarea deciziei de impunere din
oficiu.
______________________________________________________________________________
| Date necesare efectuării plăţii diferenţelor de contribuţie de asigurări |
| sociale şi de contribuţie de asigurări sociale de sănătate |
|____________________________________________________________________________|
| Obligaţii de plată | CASS | CAS |
|_______________________________________________________________|______|_____|
| Beneficiar | | |
|_______________________________________________________________|______|_____|
| Cod de identificare fiscală beneficiar | | |
|_______________________________________________________________|______|_____|
| Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată | | |
|_______________________________________________________________|______|_____|
| Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare | | |
|_______________________________________________________________|______|_____|
| Explicaţii | | |
|_______________________________________________________________|______|_____|
| Suma (lei) | | |
|_______________________________________________________________|______|_____|
Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a
contribuţiei de asigurări sociale:
Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului
asigurărilor sociale de stat poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:
– în numerar, la unitatea Trezoreriei statului ……………………………………..;
– prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei
statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de
internet www.ghiseul.ro;
– prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română – S.A.;
– prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din
România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „Internet banking”;
– prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice.
Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului
tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
www.anaf.ro.
Aprobat: Verificat: Întocmit: Am primit un
exemplar
Funcţie _________ Funcţie _________ Funcţie _________ Semnătură
contribuabil
Nume/Prenume Nume/Prenume Nume/Prenume
______________________
Data ____/____/__ Data ____/___/___ Data ____/___/___ Data
____/______/_____
sau numărul şi
data
confirmării de
primire
ANEXA 2a
la Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale
şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice
___________________________________
| CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | |
|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Situaţie privind stabilirea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul
veniturilor de la pct. …. din Decizia nr. ………… pe anul …………
________________________________
| Luna | Baza de calcul |
|_______________|________________|
| 1. | 2. |
|_______________|________________|
| 1. Ianuarie | |
|_______________|________________|
| 2. Februarie | |
|_______________|________________|
| 3. Martie | |
|_______________|________________|
| 4. Aprilie | |
|_______________|________________|
| 5. Mai | |
|_______________|________________|
| 6. Iunie | |
|_______________|________________|
| 7. Iulie | |
|_______________|________________|
| 8. August | |
|_______________|________________|
| 9. Septembrie | |
|_______________|________________|
| 10. Octombrie | |
|_______________|________________|
| 11. Noiembrie | |
|_______________|________________|
| 12. Decembrie | |
|_______________|________________|
| TOTAL | |
|_______________|________________|
Prezenta anexă face parte integrantă din formularul “Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de
asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”.
ANEXA 2b
la Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale
şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice
___________________________________
| CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | |
|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din
investiţii şi/sau din alte surse de la pct. … din Decizia nr. ………… pe anul …………
___________________________________________________________
| Luna | Baza de calcul | Contribuţia de asigurări |
| | | sociale de sănătate |
|_______________|________________|__________________________|
| 1. | 2. | 3. |
|_______________|________________|__________________________|
| 1. Ianuarie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 2. Februarie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 3. Martie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 4. Aprilie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 5. Mai | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 6. Iunie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 7. Iulie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 8. August | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 9. Septembrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 10. Octombrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 11. Noiembrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 12. Decembrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| TOTAL | | |
|_______________|________________|__________________________|
Prezenta anexă face parte integrantă din formularul “Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de
asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”.
ANEXA 2c
la Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale
şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice
___________________________________
| CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | |
|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor de la pct. …. din
Decizia nr. ………… pe anul …………
___________________________________________________________
| Luna | Baza de calcul | Contribuţia de asigurări |
| | | sociale |
|_______________|________________|__________________________|
| 1. | 2. | 3. |
|_______________|________________|__________________________|
| 1. Ianuarie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 2. Februarie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 3. Martie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 4. Aprilie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 5. Mai | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 6. Iunie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 7. Iulie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 8. August | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 9. Septembrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 10. Octombrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 11. Noiembrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 12. Decembrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| TOTAL | | |
|_______________|________________|__________________________|
Prezenta anexă face parte integrantă din formularul “Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de
asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”.

In concluziei sa ne asteptam la scrisori de apreciere din partea ANAF-ului, probabil banii din platile anticipate se vor considera in alte conturi si o sa facem o multime de drumuri.[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut