[:ro]Noul contract pentru vanzarea cerealelor de catre producatorii agricoli persoane fizice sau juridice, pe piata interna sau la export[:]

[:ro]Noul contract pentru vanzarea cerealelor de catre producatorii agricoli persoane fizice sau juridice, pe piata interna sau la export[:]

[:ro]Ordonanta de urgenta nr. 12/2006

Vanzarea cerealelor de catre producatorii agricoli persoane fizice sau juridice, pe piata interna sau la export, se realizeaza pe baza contractelor de vanzare, al caror model se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea OIPCOPD, si a facturilor emise potrivit legii, iar in cazul persoanelor fizice care nu au obligatia emiterii facturilor si desfasoara activitati economice potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, a documentelor de valorificare reglementate de aceasta lege, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1).

    ___________

    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2017 incepand cu 14.05.2018.

    Alineatul (2) Derogare prin alineatul (4) din Ordonanta de urgenta nr. 12/2006 incepand cu 14.05.2018.

 

 

Punere in aplicare prin Ordin 590/2018 :
ANEXA
– Model –
CONTRACT DE VANZARE
nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Prezentul contract este incheiat in temeiul art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 225/2006, cu modificarile ulterioare, si cuprinde clauzele minime obligatorii care vor fi preluate in contractul de vanzare-cumparare ce urmeaza a se incheia ulterior intre parti in scopul valorificarii de catre producatori a cerealelor din productia proprie catre primul partener comercial de pe filiera cerealelor.
Intre:
Domnul (doamna) . . . . . . . . . ., domiciliat(a) in judetul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., legitimat(a) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., avand cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., atestat de producator seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., carnet de comercializare seria . . . . . . . . . ., in calitate de vanzator,
sau
. . . . . . . . . .1, cu sediul in (localitatea) . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., cod fiscal nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., avand contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., reprezentata de . . . . . . . . . .,2 legitimat(a) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., in calitate de vanzator,
1 Se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legale: societate (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/persoana fizica autorizata/intreprindere individuala etc.
2 Se completeaza de catre: asociat, administrator, imputernicit, intreprinzator titular al intreprinderii individuale/reprezentant al intreprinderii familiale/membru al intreprinderii familiale etc.
si
. . . . . . . . . ., cu sediul in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod unic . . . . . . . . . ., inregistrat la oficiul registrului comertului cu nr. . . . . . . . . . ., cont . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . ., reprezentata prin . . . . . . . . . ., avand functia de . . . . . . . . . ., in calitate de cumparator.
Intre parti a intervenit urmatorul contract prin care producatorul se angajeaza sa vanda si cumparatorul se angajeaza sa cumpere produsul in urmatoarele conditii:
• Produsul: . . . . . . . . . .
• Origine: Romania, recolta din anul . . . . . . . . . .
• Calitatea: grad . . . . . . . . . ., parametri de calitate specifici . . . . . . . . . .
• Cantitate: . . . . . . . . . . cu o limita de toleranta de +/- . . .% la produsul . . . . . . . . . . . Cantitatea finala va fi stabilita la livrare, prin cantarirea mijloacelor de transport pe cantare verificate metrologic.
• Durata contractului si clauze de reziliere: . . . . . . . . . .
• Pret fara TVA: . . . . . . . . . .
In cazul pretului stabilit in valuta, cursul de schimb este cel stabilit de Banca . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . .
• Modalitati de plata: Cumparatorul va plati factura prin transfer bancar in XXX zile lucratoare de la data primirii acesteia in original.
• Loc de livrare: . . . . . . . . . .
• Perioada de livrare: . . . . . . . . . .
• Dispozitii aplicabile in caz de forta majora
• Vanzatorul declara si garanteaza pe propria raspundere ca:
a) produsul indeplineste conditiile de depozitare si comercializare prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor din cereale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 225/2006, cu modificarile ulterioare;
b) cunoaste si respecta legislatia nationala si europeana aplicabila hranei destinate consumului uman si hranei destinate consumului pentru animale, iar produsul vandut indeplineste conditiile acesteia privind, printre altele, limitele maxime admise la seminte toxice, seminte de buruieni, produse de uz fitosanitar (pesticide), ingrasaminte, metale grele, micotoxine si organisme modificate genetic.
Partile declara ca sunt de acord in totalitate cu prevederile prezentului contract, acceptandu-le expres prin semnarea acestuia, iar reprezentantii semnatari declara ca sunt autorizati sa le reprezinte in vederea incheierii acestuia.
Incheiat astazi, . . . . . . . . . ., in . . . . . . . . . . exemplare, fiecare avand valoare de original.
Vanzator,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnatura)
Cumparator,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnatura)

 [:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut