[:ro]Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare[:]

[:ro]Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare[:]

[:ro]ORDIN Nr. 187/2018 din 22 ianuarie 2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare

Prin ordinul Nr. 187/2018 din 22 ianuarie 2018 se reglementează modalitatea de restituire a sumelor plătite la bugetul de stat în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată şi pentru care nu există obligaţia de declarare, încasate/stabilite de autorităţile şi instituţiile public.

Pentru restituirea sumelor, solicitanţii depun la autoritatea sau instituţia publică ce nu a realizat prestaţia solicitată ori la care au efectuat o plată în plus faţă de obligaţia legală o cerere de restituire care corespunde Anexei 2 din ordin a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare.

ANEXA 2
Nr. …………… din data de ……………..
Către ……………….*1)/………………*2)
CERERE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în
plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare
Prin prezenta subsemnatul/subscrisa, ………………………………………*3), cu
sediul/domiciliul în localitatea ………………………….., str. ………………………………… nr. ….,
bl. ….. sc. ….., ap. ….., judeţul/sectorul …………………………, având C.I.F. …………………….,
administrat de ………………………..*4) şi arondat unităţii Trezoreriei Statului
………………………………….*5), rog a mi se restitui suma de ………………………..*6),
reprezentând ………………..*7), achitată cu documentul de plată ………… nr. …….. din data
de ………….., având în vedere faptul că ……………………………………*8).
Menţionez că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către
organul fiscal central competent eventualele obligaţii fiscale/bugetare restante existente
în evidenţa fiscală la data restituirii.
Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se
efectueze*9):
( ) în contul bancar nr. ………, cod IBAN ………………, deschis la …………….;
( ) în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului.
Semnătura
………………….
L.S. (dacă este cazul)
————
*1) Denumirea autorităţii/instituţiei publice care a încasat suma.
*2) Denumirea organului fiscal central competent în administrarea solicitantului.

*3) Numele sau denumirea solicitantului.
*4) Denumirea organului fiscal central competent în administrarea solicitantului.
*5) Denumirea unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul sau
organul fiscal central competent în administrarea acestuia.
*6) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea.
*7) Denumirea taxei/tarifului/comisionului/contribuţiei etc. plătit(e) în plus faţă de
obligaţia legală ori plătit(e) necuvenit, după caz.
*8) Se va preciza motivul pentru care se solicită restituirea, respectiv dacă suma a
fost plătită în plus sau necuvenit.
*9) Se va bifa modalitatea agreată pentru restituire de către contribuabilul persoană
fizică, iar în cazul contribuabilului persoană juridică se va bifa în mod obligatoriu contul
bancar în care doreşte restituirea.

Cererea de restituire este însoţită de copii ale documentelor de plată ale solicitantului şi motivul pentru care se solicită restituirea taxei, temeiul legal al solicitării şi documente justificative, dacă este cazul.

Autoritatea sau instituţia publică verifică dacă prestaţia nu s-a realizat ori dacă plata a fost efectuată necuvenit sau în cuantum mai mare decât obligaţia legală şi emite, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de restituire, o dispoziţie de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare, denumită în continuare dispoziţie de restituire, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin

ANEXA 3
Denumirea autorităţii/instituţiei publice*) ………………
Sediul: Localitatea …………………,
str. …………………….. nr. ………..,
judeţul/sectorul ……………………..
DISPOZIŢIE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în
plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare
Nr. ………. din data de ………
În baza Cererii nr. ……………. din data de ………. a solicitantului …………………, cu
sediul/domiciliul în localitatea …………………, str. ………………………………. nr. …, bl. …, sc.
…, ap. …, judeţul/sectorul …………, având C.I.F. …………………………, înregistrată la
autoritatea/instituţia publică cu nr. ………… din data de ……….., au fost efectuate
verificări cu privire la situaţia sumelor plătite în plus sau necuvenit, încasate cu
documentul de plată ………………….. nr. …………… din data de …………, în sumă de
……………. lei.
În urma verificărilor se certifică dreptul de creanţă al solicitantului pentru suma totală
de …………. lei şi se dispune restituirea acesteia de la bugetul de stat, din contul
…………………**) în contul 20.A.36.21.00 “Venituri ale bugetului de stat – Sume
restituite aferente veniturilor încasate” din care organul fiscal central competent dispune
restituirea sumei către solicitant, potrivit legii.
Suma care face obiectul restituirii a fost virată la bugetul de stat în contul
…………..**), cu OPT nr. ……… din data de ………***), în sumă totală de …………… lei.
Conducătorul autorităţii/instituţiei publice
Numele şi prenumele ………………….
Semnătura
L.S.
Verificat Întocmit
Funcţia ………………………. Funcţia
……………………….
Numele şi prenumele ……………. Numele şi prenumele
…………….
Data …………………………. Data
………………………….
Semnătura …………………….. Semnătura

Autoritatea sau instituţia publică verifică încadrarea în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.

Cererea şi dispoziţia de restituire se înaintează, în termen de 3 zile de la aprobare, de către autoritatea sau instituţia publică, unităţii Trezoreriei Statului la care sunt arondate acestea care va efectua efectiv restituirea după realizarea eventualelor compensări cu alte datorii cu care solicitantul figurează în evidenţa organului fiscal central.

 In cazul solicitanţilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară, iar în cazul solicitanţilor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat prin aceeaşi modalitate de aceştia, fie în numerar, pentru sume mai mici de 500 lei

Ordinul cuprinde si un formular tipizat de instiintare de restituire

ANEXA 4
ANTET*1)
Nr. …………./data ………..
Către*2) ……………………
cod de identificare fiscală ………………….
str. ……….. nr. …, bloc …, sc. …, et. ….,
ap. ….., sector …….., localitatea …………
judeţul …………….., cod poştal …………..
ÎNŞTIINŢARE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în
plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare
Ca urmare a Cererii dumneavoastră de restituire nr. ………………….. din data de
…………………….. depusă la …………………*3) şi a compensării sumei de ………… lei cu
obligaţiile fiscale restante, a rezultat de restituit suma de ……… lei.
În vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentaţi la
Trezoreria ……………, cu sediul în str. ………………. nr. ……, judeţul/sectorul ……………..,
pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghişeu această înştiinţare şi
buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.
Conducătorul unităţii fiscale
Nume şi prenume
……………………………………
L.S[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut