[:ro] măsuri economice și fiscal-bugetare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr 29/21.03.2020[:]

[:ro] măsuri economice și fiscal-bugetare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr 29/21.03.2020[:]

[:ro]1. Prelungirea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, pe teren, pe mijlocul
de transport până la data de 30 iunie 2020 inclusiv
 Termenul de plată de 31 martie 2020, stabilit prin Codul fiscal pentru prima rată
pentru impozitul pe clădiri, pe teren, pe mijlocul de transport se prorogă până la
data de 30 iunie inclusiv. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, pe
teren, pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili,
până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă o bonificație de până la 10%
inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.
2. Prelungirea termenului de depunere a notificării intenţiei de restructurare a
obligaţiilor bugetare pînă la data de 31 iulie 2020 si a solicitării de restructurare
prevăzute în OG 6/2019 până la 30 octombrie 2020
 Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, are obligația de a
notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august –
31 octombrie 2019, precum și în perioada 1 februarie – 31 iulie 2020, sub
sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor
bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan
de restructurare și a testului creditorului privat prudent.
 Solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare, împreună cu planul de
restructurare şi testul creditorului privat prudent se pot depune până la 30
octombrie 2020, sub sancțiunea decăderii.

3. Nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru
obligaţiile fiscale SCADENTE începând cu data de 21.03.2020 şi neachitate în
termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.
4. Obligaţiile fiscale scadente începând cu data de 21.03.2020 şi neachitate în termen
de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă nu sunt considerate obligaţii fiscale
restante.
5. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor
bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor
bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală. Măsurile de
suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând
venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de
credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.
6. Contribuabilii:
– care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi
anticipate efectuate trimestrial,
– care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, pentru
plăţile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în
anul 2020, precum şi pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal
modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.
pot efectua plăţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei
rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se
păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.
7.Beneficiază de amânarea la plată pentru:
– serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet;
– chiria pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare

pe durata stării de urgenţă, următoarele categorii:
a) întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004,
care şi-au întrerupt activitatea total sau partial, în baza deciziilor emise de
autorităţile publice competente, care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
b) profesii care îndeplinesc servicii de interes public: notar public, de avocat şi de
executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de
autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu
coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei
măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
c) cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi
desfăşoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane şi a căror
activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru
prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19.
Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre
a Guvernului.
d)federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive care deţin certificat de identitate
sportivă şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile
publice pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu
coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei
măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
8. În contractele în derulare, altele decât cele pentru chirie și utilități, încheiate de
întreprinderile mici sau mijlocii, poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora
numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc,
inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea
clauzelor acestora cu luarea în considerare a condiţiilor excepţionale generate de starea de
urgenţă

Caz de forţă majoră = împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă şi inevitabilă la care
se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor în
aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de
infecţia cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici şi
mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situaţie de urgenţă. Prezumţia poate fi
răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se
raportează la momentul naşterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile
măsurile luate de autorităţi în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de
urgenţă.
9. Penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din
contractele încheiate cu autorităţile publice de către întreprinderile mici şi mijlocii
nu se datorează pentru durata stării de urgenţă.
10. Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, se prelungeşte cu 3
luni de la data încetării stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, iar pe durata stării de
urgenţă se suspendă depunerea acestei declaraţii pentru:
– persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu
excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor
deţinute integral sau majoritar de stat, care au obligația de a depune la
înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind
beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul
beneficiarilor reali al societăţilor.
– Asociațiile și fundațiile care, anual sau ori de câte ori intervine o modificare
privind datele de identificare ale beneficiarului real, au obligaţia de a comunica
Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea
înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi
fundaţiilor

 [:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut