[:ro]UP DATE CSU practic ORDIN nr. 791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2[:]

[:ro]UP DATE CSU practic ORDIN nr. 791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2[:]

[:ro]link catre platforma

https://csu.prevenire.gov.ro/?fbclid=IwAR3nDO6VvZq5AvR51ZtX33kYupva03hQAuGThqRPVmlySMn_sgDLy8IFPH8

A. Cine si cum se acorda certificatele  de situație de urgență (CSU)

-la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

-de catre Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

B.Cine poate solicita certificate de situaţie de urgenţă (CSU) și cel fel de CSU se poate solicita?

a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1*), pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2*), pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

C. beneficii pentru cele doua tipuri de certificate:

TIP 1 (ALBASTRU)

 • amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform prevederilor OUG 29/2020;
 • obținerea indemnizatiei pentru șomaj tehnic (cu limitările prevăzute În OUG 30/2020) din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe perioada stării de urgenţă, pentru toți salariații pentru care a fost suspendat temporar contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, (art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003Codul muncii)

 TIP 2 (GALBEN)

 • plata indemnizaţiei pentru șomaj tehnic din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe perioada stării de urgenţă, pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data de 21.03.2020, conform prevederilor OUG 30/2020

angajatorii care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 (diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020) și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor.

C. Solicitantii pot fi:

 1. întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004, care şi-au întrerupt activitatea total sau partial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, pentru următoarele activități:
 • activitatea de învățămînt, pentru toate unităţile şi instituţiile de învăţământ – suspendată prin Decretul nr. 195/16.03.2020;
 • activitatea de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei – suspendată prin Ordonanța militară 1/17.03.2020;
 • activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise – suspendate prin Ordonanța militară 1/17.03.2020;
 • organizarea şi desfăşurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spaţii deschise – suspendate prin Ordonanța militară 1/17.03.2020;
 • activitatea în cabinetele de medicină dentară – suspendată prin Ordonanța militară 2/21.03.2020;
 • activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie.

Unde:

Centru comercial  – structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate;

OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă definește:

 • structură de vânzare cu suprafaţă mică – structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare de până la 400 m2 inclusiv;
 • structură de vânzare cu suprafaţă medie – structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare cuprinsă între 400-1.000 m2 inclusiv;
 • structură de vânzare cu suprafaţă mare – structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare mai mare de 1.000 m2;

     2.următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, avocat şi executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

3.cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi desfăşoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

4.federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive care deţin certificat de identitate sportivă şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

D. Cum se obtine CSU?

CSU se obține prin depunerea de către solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, a documentelor solicitate, corespunzător fiecărui tip de certificat în parte.

Eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării

E. Documente necesare:

În vederea obținerii certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN),

solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.(2) Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele indicate la alin. (1) și documente privind autorizarea activității.

Documentele solicitate pentru eliberarea CSU se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deţinător de semnătură electronică.

CSU sunt valabile fără semnătură şi ştampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie şi număr.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

 


DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………….., cetățean ……………………, născut/născută la data de ………………….., în …………………….., cu domiciliul în ……………………….. ………………………………., legitimat/legitimată cu ………… seria …………. nr. ………….., eliberat/eliberată de …………………………. la data de ……………………, CNP ……………………., adresă e-mail ………………………………………, în calitate de reprezentant legal al ……………………………………………….., cu sediul social în …………., declar pe propria răspundere următoarele:

1. Toate datele și informațiile furnizate în vederea obținerii Certificatului de situație de urgență (CSU) sunt complete, reale și corecte în fiecare detaliu prezentat.

2. Toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condițiilor impuse de actele normative incidente.

3. Îmi dau acordul privind accesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și de alte instituții publice care vor oferi facilități sau măsuri de sprijin și în baza acestui CSU.

4. Adresa de corespondență electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcțională, verificată de către subsemnatul și accept ca toate informațiile și documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondență transmisă oficial și recepționată.

5. Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru următorul tip de certificat:[] TIP 1 (ALBASTRU) – pentru întreruperea activității total sau parțial, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;[] TIP 2 (GALBEN) – pentru înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

6. Toate informațiile și documentele necesare obținerii CSU vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică de către:[] subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al …………………………………………….;[] domnul/doamna ………………………………., născut/născută la data de ………….. în ……………………….., cu domiciliul în …………………………………, legitimat/legitimată cu …….. seria ……. nr. ……………., eliberat/eliberată de ………………….. la data de ………………….., CNP ………………………, în calitate de împuternicit.

 Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale și suportarea consecințelor.Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 „Falsul în declarații“ din Codul penal referitor la: „(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.“
Data
…………………………….
Semnătura solicitantului
…………………………….
ATENȚIE!Toate câmpurile se completează obligatoriu.

Acest articolul este o informare si nu reprezinta o opinie juridica[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut