[:ro]Hotărârea Guvernului nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere (Monitorul Oficial nr. 107 din 5 februarie 2018). [:]

[:ro]Hotărârea Guvernului nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere (Monitorul Oficial nr. 107 din 5 februarie 2018). [:]

[:ro]Hotărârea Guvernului nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere (Monitorul Oficial nr. 107 din 5 februarie 2018).

http://www.madr.ro/docs/minister/prevenirea-contraventiilor/hg-33-2018.pdf

 

Conform Legii prevenirii, pentru anumite contravenţii, stabilite prin hotărâre a Guvernului, agentul constatator va aplica doar sancţiunea avertismentului la care va anexa un plan de remediere.

https://bitm.ro/legea-prevenirii-legea-nr-2702017/

În termen de maximum 10 zile de la data expirării termenului de remediere autoritatea publică are obligaţia de a relua controlul şi de a verifica dacă problemele semnalate au fost remediate. În caz contrar, se va întocmi un nou proces verbal de constatare a contravenţiei cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia specifică. Acelaşi lucru se va întâmpla şi dacă contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie în termen de 3 ani.
Prin HG 33/2018 a fost stabilită lista contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii, dintre care menţionăm câteva exemple:
CONTRAVENŢII CASE DE MARCAT

a)        emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele referitoare la preţ, sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute de lege;
b)        neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
c)        neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare.

CONTRAVENŢII COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ

a)        nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni;
b)        neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;
c)        neîndeplinirea obligaţiei ca la finalizarea inspecţiei fiscale, contribuabilul/plătitorul esă dea o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală.
d)        nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute, precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central;
e)        nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat;
f)        nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal;
g)        nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal;
h)        nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată;
i)        depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.

CONTRAVENŢII REGISTRU UNIC DE CONTROL
a)        neachiziţionarea registrului unic de control în termenul prevăzut;
CONTRAVENŢII LEGEA COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR
a)        oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute;
b)        exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare.
CONTRAVENŢII LEGEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
a)        nemenţionarea denumirii, formei juridice, sediului social, numărului din registrul comerţului şi a codul unic de înregistrare în orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate.
b)        nedepunerea hotărârile adunării generale, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial.
CONTRAVENŢII LEGEA PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR
a)        înregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care nu se încadrează în această categorie;
b)        calcularea şi înregistrarea în contabilitate a amortizării mijloacelor fixe exceptate;
c)        aplicarea unor durate normale de utilizare a mijloacelor fixe altele decât cele stabilite conform prevederilor legale;
CONTRAVENŢII ACCEPTARE PLATĂ CU CARDURILE

a)        refuzul persoanelor juridice prevăzute de lege de a accepta încasări prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit;
b)        refuzul persoanelor juridice prevăzute de lege de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit.

TURISM

Art. 22 lit. a), c)-f) din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;
16. Art. 15 lit. c)-e), n), p) şi q) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008;
18. Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 11 iunie 2001, cu modificările ulterioare;
19. Art. 10 lit. a), f)-h) din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 23 aprilie 2003;
20. Art. 7 lit. b)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008;
21. Art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

Mediu

Art. 30 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 8 septembrie 2014, cu modificările ulterioare;

65. Art. 37 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 15 iunie 2006;
66. Art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 252/2011;
67. Art. 53 alin. (1) lit. c), i), j) şi l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
68. Art. 23 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
69. Art. 8 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 27 martie 2012;
70. Art. 12 pct. 8, 13 şi 36 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare

 

– Model –
ANEXĂ
încheiat astăzi, ziua ………… luna ………… anul …………
la Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii
PARTEA

ziua ………… luna ………… anul …………
Plan de remediere

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │Fapta  │Măsuri de │Termen de │
│crt.│săvârşită│remediere │remediere │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│1. │     │      │      │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│2. │     │      │      │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│... │     │      │      │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┘

Alte menţiuni
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Agent constatator/
Persoană competentă,
…………..
(numele, prenumele, semnătura)
Contravenient,
…………..
(numele, prenumele, semnătura)
Ştampila
Martor,
…………..
(numele, prenumele, semnătura)
PARTEA

ziua ………… luna ………… anul …………
Modul de îndeplinire a măsurilor de remediere

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │Fapta  │Măsuri de │Mod de   │
│crt.│săvârşită│remediere │îndeplinire│
├────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│1. │     │      │      │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│2. │     │      │      │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│... │     │      │      │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┘

Alte menţiuni
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Agent constatator/
Persoană competentă,
…………..
(numele, prenumele, semnătura)
Contravenient,
…………..
(numele, prenumele, semnătura)
Ştampila
Martor,
…………..
(numele, prenumele, semnătura)
—-

[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut