[:ro]Comunicat de presa ANAF -masuri privind sprijinirea mediului de afaceri[:]

[:ro]Comunicat de presa ANAF -masuri privind sprijinirea mediului de afaceri[:]

[:ro]Comunicatul este preluat de pe site-ul ANAF aveti linkul in josul paginii

În contextul instituirii stãrii de urgențã pe teritoriul României prin Decretul președintelui României nr. 195/2020, Ministerul Finanțelor Publice, împreunã cu Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã, a întreprins o serie de mãsuri în vederea sprijinirii mediului de afaceri, dar și pentru susținerea conformãrii voluntare.

”                                  Comunicat de presă

În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul
președintelui României nr. 195/2020, Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu Agenția
Națională de Administrare Fiscală, a întreprins o serie de măsuri în vederea sprijinirii
mediului de afaceri, dar și pentru susținerea conformării voluntare.

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, precum și al
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 și al Ordonanței de urgență aprobată
în ședința de Guvern din data de 9.04.2020:
1. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform
Codului de procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în
vigoare a Ordonanței de urgență Guvernului nr. 29/2020 și neachitate până la încetarea
acestor măsuri.
2. Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale
scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență Guvernului nr.
29/2020 și neachitate până la încetarea acestor măsuri.
3. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație, poprire și
valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care
se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești
pronunțate în materie penală.
4. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de
procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate
până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. În acest caz,
organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei
de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia
organului fiscal.
5. Se suspendă condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate
potrivit legii. Aceste condiții se consideră îndeplinite dacă debitorii achită obligațiile aferente
în termen de 30 de zile de la încetarea perioadei de aplicare a acestor măsuri fiscale.
6. Pentru obligațiile care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor la
plată, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonării la plată, cu condiția ca cererea să fie
depusă până la expirarea termenului menționat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de
procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.
7. Obligațiile bugetare care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor
la plată, inclusiv cele cuprinse în ratele din graficele de eșalonare, nu sunt considerate
obligații fiscale restante.
8. Extinderea rambursării TVA cu control ulterior.
9. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și
de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea
creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să
curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
Măsurile fiscale mai sus menționate se aplică pe perioada stării de urgență și 30
de zile de la încetarea acesteia.
10. Se acordă o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, dacă
contribuabilii plătitori de impozit pe profit plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al
anului 2020, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv. Bonificația este de 5%
pentru contribuabilii mari și 10% pentru contribuabilii mijlocii si ceilalți contribuabili.
Categoriile de contribuabili beneficiari ai bonificațiilor prezentate anterior sunt
următoarele:
a) contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată
prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
b) contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific
unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat
pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute
de lege;
c) contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv
contribuabilii care inițial au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic,
iar ulterior au optat ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar. Această categorie de
contribuabili beneficiază de bonificație dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata
anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie
2020.
11. Se acordă o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru
trimestrul I al anului 2020, pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent
acestui trimestru, până la data de 25 aprilie 2020, inclusiv.
12. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii
nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit
specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada
stării de urgență decretate.
13. Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar
2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele
prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3), respectiv art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie
2020 inclusiv.
14. Deducerea sumelor reprezentând sponsorizări către instituții publice și alte
organe ale autorității publice din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita
prevăzută de actul normativ, se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a
exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de
cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
15. Nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform Codului fiscal, care importă, în
perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile
calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, echipamente de
protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi
utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din ordonanța de urgență.
16. Modificarea modului de calcul a plăților anticipate pentru contribuabilii plătitori de
impozit pe profit care aplică sistemul anual de plată a impozitului pe profit cu plăți
anticipate, în sensul stabilirii nivelului acestora la valoarea stabilită pe baza calculului
trimestrial curent ,față de 1/4 din impozitul anului precedent(actualizat cu indicele prețurilor
de consum estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează
plăți anticipate), pentru a corela sarcina fiscală cu încasările reduse determinate de
închiderea activităților total sau parțial prin afectarea mediului economic de măsurile de
combatere a epidemiei Covid -19.

De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au adoptat și alte măsuri
în vederea sprijinirii mediului de afaceri, cum ar fi:
1. Implementarea obligațiilor de plată în platforma ghiseul.ro pentru facilitatea îndeplinirii
obligațiilor de plată ale contribuabililor;
2. Introducerea de noi documente pe baza cărora contribuabilii persoane fizice să se poată
identifica electronic în SPV (alte acte administrative începând cu 1.04.2020);
3. Asigurarea cadrului legal împreună cu MFP în vederea depunerii electronice și a altor
formulare specifice evitării dublei impuneri și acorduri fiscale internaționale (OMFP
1830/2020);
4. Soluționarea la distanță a solicitărilor contribuabililor de către 900 de inspectori, care au
acces la bazele de date necesare desfășurării unor activități specifice (ex. certificate de
atestare fiscală, rambursari TVA, alte categorii de solicitări);
5. Aprobarea, pe perioada stării de urgență, a susținerii contestației în fața organelor de
soluționare a contestațiilor și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la
distanță/telefon, direcția de specialitate menținând legătura permanent cu contribuabilii
pentru găsirea celor mai bune soluții;
6. Asigurarea de la distanță a serviciului de asistență a contribuabililor în domeniul fiscal și
IT în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale (SPV, Call – Center și Formularul de Contact)
pentru asigurarea conformării fiscale;
7. Direcția Generală a Vămilor și Direcția Generală Antifraudă Fiscală lucrează în prima
linie pentru a pune în aplicare ordonanțele militare din perspectiva atribuțiilor ANAF;
8. Desfășurarea de campanii în rândul contribuabililor care au solicitat rambursarea de
TVA, pentru a fi pregătite cu rapiditate compensările și restituirile de taxe, necesare în
derularea procedurii de rambursare;
9. Continuarea procesului de reorganizare a ANAF pentru ca analiza de risc să fie
principalul mecanism de aplicare a procedurilor de administrare fiscală;
10. Constituirea Grupului de analiză fiscală pentru comunicarea rapidă cu reprezentanții
mediului de afaceri și ai mediului academic, în care se discută și se propun măsuri
economice și fiscale care să vină, în continuare, în sprijinul contribuabililor.
SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA”

https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20200414115126_comunicat_14042020.pdf[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut