[:ro] OPANAF 409/2021 – FORMULARE TVA LA ÎNCASARE[:]

[:ro] OPANAF 409/2021 – FORMULARE TVA LA ÎNCASARE[:]

[:ro]                  Prin Legea nr. 296/2020 au fost aduse modificări Codului fiscal. Astfel, prin noile dispoziții ale Codului fiscal, se modifică:
a) plafonul pentru care se aplică sistemul TVA la încasare, de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei;
b) modalitatea de exercitare a opțiunii pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, în sensul în care aceasta se poate exercita oricând în cursul anului (anterior acestei modificări, opțiunea de a aplica sistemul TVA la încasare se putea exercita doar la începutul anului, până la data de 25 ianuarie, inclusiv). Opțiunea se exercită prin depunerea Formularului 097 până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare perioadei fiscale din care se dorește aplicarea sistemul TVA la încasare. Notificările depuse după acest termen nu se prelucrează de organul fiscal.

                 Având în vedere aceste schimbări legislative, a fost necesară modificarea OPANAF nr. 1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare astfel s-a emis Ordinul nr. 409/2021 pentru modificarea și completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare.

               Rubricile din formularul de notificare (097) utilizat pentru exercitarea opțiunii de aplicare/încetare a aplicării sistemului TVA la încasare, au fost preluate și în formularul 700 “Declaraţie pentru înregistrarea /modificarea în mediu electronic a  menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, aprobat prin OPANAF nr. 4136/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, a fost necesară modificarea corespunzătoare și a subsecțiunii IV din formularul 700, precum și a instrucțiunilor de completare a acestei subsecțiuni.

 

DECIZIE
de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Către: Denumirea/Numele, prenumele . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,

bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

SUBSECŢIUNEA IV – NOTIFICARE PRIVIND SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE

____________________________________________________________________________
| ANAF | DECLARAŢIE PENTRU ÎNREGISTRAREA/ | 700 |
|Agenţia | MODIFICAREA ÎN MEDIU ELECTRONIC A | |
|Naţională | MENŢIUNILOR ULTERIOARE | |
|de | ÎNREGISTRĂRII FISCALE | |
|Administrare| | |
|Fiscală | | |
|____________|___________________________________________|___________________|
____________________________________________________________________________
| I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI |
|____________________________________________________________________________|
| 1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ | | | | | | | | | | | | | | |
|________________________________|____|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 2. DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME | |
|______________________________|_____________________________________________|
| 3. DECLARAŢIA DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ DEPUSĂ INIŢIAL | |
|______________________________________________________|_____________________|
____________________________________________________________________________
| II. DOMICILIU FISCAL |
|____________________________________________________________________________|
| Judeţ | | Localitate | | Sector | |
|_________|__________________|______________|____________________|________|__|
| Strada | | Nr. | | Bloc | | Sc. | |
|_________|_________________________________|_____|____|_______|____|_____|__|
| Et. | | Ap. | | Detalii adresă | |
|______|_____|_____|____|________________|___________________________________|
| Cod poştal | | Telefon | |
|_______________|________________|_________|_________________________________|
| Fax | | E-mail | |
|_________|______________________________|________|__________________________|
____________________________________________________________________________
| III. DATE PRIVIND SECŢIUNILE COMPLETATE |
|____________________________________________________________________________|
| SECŢIUNEA A – DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA/MODIFICAREA DOMICILIULUI FISCAL| |
|_________________________________________________________________________|__|
| SECŢIUNEA B – DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA ŞI VECTORUL | |
| FISCAL PRIVIND TVA | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SUBSECŢIUNEA I – ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA, ULTERIOR | |
| ÎNREGISTRĂRII FISCALE | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SUBSECŢIUNEA II – MENŢIUNI PRIVIND SCHIMBAREA/MENŢINEREA PERIOADEI | |
| FISCALE | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SUBSECŢIUNEA III – OPŢIUNE PRIVIND APLICAREA/ÎNCETAREA APLICĂRII | |
| PREVEDERILOR ART. 278 alin. (5) lit. h) DIN CODUL FISCAL (locul | |
| prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de | |
| telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune, sau a serviciilor | |
| furnizate pe cale electronică) | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SUBSECŢIUNEA IV – NOTIFICARE PRIVIND SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SECŢIUNEA V – ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA ŞI SCOATEREA | |
| DIN EVIDENŢĂ CA PERSOANĂ IMPOZABILĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN SCOPURI DE TVA | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SECŢIUNEA C – DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU IMPOZITELE DIRECTE | |
| DATORATE | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SECŢIUNEA D – DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ANGAJATORI SAU | |
| ASIMILAŢI ACESTORA | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SECŢIUNEA E – DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ALTE IMPOZITE ŞI TAXE | |
| DATORATE | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SECŢIUNEA F – DATE PRIVIND SEDIILE SECUNDARE CARE NU AU OBLIGAŢIA | |
| ÎNREGISTRĂRII FISCALE | |
|_________________________________________________________________________|__|
____________________________________________________________________________
| SECŢIUNEA A – DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA/MODIFICAREA DOMICILIULUI FISCAL |
|____________________________________________________________________________|
| I. DATE PRIVIND DOMICILIUL/SEDIUL SOCIAL/SEDIUL/SEDIUL ACTIVITĂŢII |
|____________________________________________________________________________|
| 1. Adresa domiciliului/sediului social/sediului/sediului activităţii |
|____________________________________________________________________________|
| Judeţ | | Localitate | | Sector | |
|_________|__________________|______________|____________________|________|__|
| Strada | | Nr. | | Bloc | | Sc. | |
|_________|_________________________________|_____|____|_______|____|_____|__|
| Et. | | Ap. | | Detalii adresă | |
|______|_____|_____|____|________________|___________________________________|
| Cod poştal | | Ţara | |
|_______________|________________|___________|_______________________________|
| Telefon | | Fax | | E-mail | |
|_________|___________________|_________|____________|________|______________|
| 2. Codul CAEN al obiectului principal de activitate | | | | |
|________________________________________________________________|__|__|__|__|
| II. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI |
|____________________________________________________________________________|
| Judeţ | | Localitate | | Sector | |
|_________|__________________|______________|____________________|________|__|
| Strada | | Nr. | | Bloc | | Sc. | |
|_________|_________________________________|_____|____|_______|____|_____|__|
| Et. | | Ap. | | Detalii adresă | |
|______|_____|_____|____|________________|___________________________________|
| Cod poştal | | Telefon | |
|_______________|________________|___________|_______________________________|
| Fax | | E-mail | |
|_________|______________________|_______________|___________________________|
| III. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL |
| CONTRIBUABILULUI |
|____________________________________________________________________________|
| Judeţ | | Localitate | | Sector | |
|_________|__________________|______________|____________________|________|__|
| Strada | | Nr. | | Bloc | | Sc. | |
|_________|_________________________________|_____|____|_______|____|_____|__|
| Et. | | Ap. | | Detalii adresă | |
|______|_____|_____|____|________________|___________________________________|
| Cod poştal | | Telefon | |
|_______________|________________|___________|_______________________________|
| Fax | | E-mail | |
|_________|______________________|_______________|___________________________|
| Modul de dobândire al spaţiului: | |
|__________________________________|_________________________________________|
| Număr document | | Data document | | |/| | |/| | | | |
|________________|_______________|_______________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
____________________________________________________________________________
| SECŢIUNEA B – DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA ŞI VECTORUL |
| FISCAL PRIVIND TVA |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| SUBSECŢIUNEA I – ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA, ULTERIOR | |
| ÎNREGISTRĂRII FISCALE | |
|________________________________________________________________________|___|
| Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe |
| valoarea adăugată cu drept de deducere |
|____________________________________________________________________________|
| 1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, | | | | | | | | |lei|
| conform art. 310 alin. (2) din Codul fiscal | | | | | | | | | |
|________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| 1.2. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a declarării faptului că | |
| cifra de afaceri urmează să atingă sau să depăşească plafonul de | |
| scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la | |
| regimul special de scutire pentru întreprinderile mici | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de | |
| TVA, deşi cifra de afaceri estimată conform art. 310 | |
| alin. (2) din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire | |
| prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de | |
| operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul | |
| livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar | |
| fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate| |
| în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, | |
| conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal. | |
|________________________________________________________________________|___|
| Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe |
| valoarea adăugată cu drept de deducere |
|____________________________________________________________________________|
| 1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea | |
| plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de | |
| TVA, deşi cifra de afaceri realizată conform art. 310 alin. (2) din | |
| Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310| |
| alin. (1) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.8. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de | |
| operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul | |
| livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar | |
| fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate| |
| în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, | |
| conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| Menţiuni ulterioare privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei |
| impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar |
| este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) |
| lit. b) din Codul fiscal, astfel: |
|____________________________________________________________________________|
| 1.10. Înaintea primirii serviciilor, în situaţia în care urmează să | |
| primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este | |
| obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul| |
| fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care | |
| este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt | |
| stat membru | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.11. Înainte de prestarea serviciilor, în situaţia în care urmează să | |
| presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de| |
| la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă | |
| stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat | |
| membru care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform | |
| echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 307 | |
| alin. (2) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.12. Înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul| |
| sediu fix în condiţiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b şi c) | |
| din Codul fiscal care implică: | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.12.1. Livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere,| |
| inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 | |
| alin. (2) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.12.2. Prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe | |
| valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la | |
| art. 316 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul Fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.12.3. Operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, | |
| conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.12.4. Achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.13. Menţiuni ulterioare privind înregistrarea în scopuri de TVA | |
| conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.14. Menţiuni ulterioare privind înregistrarea în scopuri de TVA | |
| conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.15. Cifra de afaceri din anul precedent, | | | | | | | | |lei|
| obţinută din operaţiuni taxabile şi/sau scutite| | | | | | | | | |
| de taxa pe valoarea adăugată cu drept de | | | | | | | | | |
| deducere şi/sau neimpozabile în România conform| | | | | | | | | |
| art. 275 şi 278 din Codul fiscal, dar care dau | | | | | | | | | |
| drept de deducere conform art. 297 alin. (4) | | | | | | | | | |
| lit. b) din Codul fiscal. | | | | | | | | | |
|________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| 1.16. Perioada fiscală |
|____________________________________________________________________________|
| 1.16.1. Lunară | | 1.16.3. Semestrială| | Nr. aprobare organ| |
| | | | | fiscal competent | |
|_____________________|__|____________________|__|___________________|_______|
| 1.16.2. Trimestrială| | 1.16.4. Anuală | | Nr. aprobare organ| |
| | | | | fiscal competent | |
|_____________________|__|____________________|__|___________________|_______|
____________________________________________________________________________
| SUBSECŢIUNEA II – MENŢIUNI PRIVIND SCHIMBAREA/MENŢINEREA PERIOADEI | |
| FISCALE | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.17. Menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele | |
| impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul | |
| calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie | |
| intracomunitară de bunuri taxabilă în România | |
| | |
| În temeiul dispoziţiilor art. 322 alin. (7) din _____ ________|___|
| Codul fiscal, având în vedere faptul că în luna | | | anul | | | | |
| |__|__| |__|__|__|___|
| |
| a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei |
| intracomunitare de bunuri efectuate, declar schimbarea perioadei fiscale |
| utilizate pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată. |
| _____ ____________|
| Începând cu data de întâi a lunii | | | anul | | | | |
| |__|__| |__|__|__|___|
| |
| perioada fiscală utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată este LUNA |
| calendaristică. |
|____________________________________________________________________________|
| 1.18. Menţiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile| |
| pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu | |
| au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.18.1. Cifra de afaceri din anul precedent, | | | | | | | | |lei|
| obţinută sau, după caz, recalculată |__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| 1.18.2. În temeiul dispoziţiilor art. 322 alin. (8) teza a II-a din | |
| Codul fiscal, REVIN LA TRIMESTRUL calendaristic drept perioadă fiscală,| |
| întrucât în anul precedent/anii precedenţi am utilizat luna ca perioadă| |
| fiscală, dar nu am mai efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi | |
| cifra de afaceri nu a depăşit plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) | |
| din Codul fiscal | |
| |___|
| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria |
| răspundere că nu am efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul |
| precedent. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| SUBSECŢIUNEA III – OPŢIUNE PRIVIND APLICAREA/ÎNCETAREA APLICĂRII | |
| PREVEDERILOR ART. 278 alin. (5) lit. h) DIN CODUL FISCAL (locul | |
| prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de | |
| telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune, sau a serviciilor | |
| furnizate pe cale electronică) | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.19.1. Opţiunea privind aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) | |
| lit. h) din Codul fiscal ________________________|___|
| | | |/| | |/| | | | |
| În temeiul prevederilor art. 278 alin. (10) | | | | | | | | | | |
| din Codul fiscal optez, începând cu data de | | | | | | | | | | |
| |__|__|_|__|__|_|__|__|__|___|
| ca locul prestării serviciilor să fie stabilit în conformitate cu |
| prevederile art. 278 alin. (5) lit. h), deşi îndeplinesc condiţiile |
| prevăzute la art. 278 alin. (8). Opţiunea se aplică pentru cel puţin doi |
| ani calendaristici. |
| |
| În aceste condiţii, locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de |
| radiodifuziune şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale |
| electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UK se |
| consideră a fi locul unde beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul |
| stabil sau reşedinţa obişnuită. |
|____________________________________________________________________________|
| 1.19.2. Încetarea opţiunii privind aplicarea prevederilor art. 278 | |
| alin. (5) lit. h) din Codul fiscal | |
| |___|
| Întrucât îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 278 alin. (8) din Codul |
| fiscal, dar am aplicat începând din data de |
| ____________________________|
| | | |/| | |/| | | | |
| |__|__|_|__|__|_|__|__|__|___|
| prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal pentru cel puţin |
| 2 ani calendaristici, optez pentru încetarea aplicării prevederilor |
| art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal începând cu data de |
| ____________________________|
| | | |/| | |/| | | | |
| |__|__|_|__|__|_|__|__|__|___|
| În aceste condiţii, locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de |
| radiodifuziune şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale |
| electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se |
| consideră a fi în România. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| SUBSECŢIUNEA IV – NOTIFICARE PRIVIND SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.20.1. Aplicarea sistemului TVA la încasare, prin opţiune |
| ___ |
| | | Declar pe propria răspundere că sunt persoană impozabilă eligibilă |
| |___| pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, respectiv sunt persoană|
| impozabilă stabilită în România, nu fac parte dintr-un grup fiscal |
| unic, iar cifra de afaceri realizată în perioada |
| _____________________________ ______________________________|
| | | |/ | | |/ | | | | | – | | |/ | | |/ | | | | |
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| respectiv de | | | | | | | | |lei|
| |__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| |
| nu depăşeşte plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei). Având în vedere |
| această situaţie, optez pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, |
| începând cu data de |
| ______________________________|
| | | |/ | | |/ | | | | |
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| ___ |
| | | Fiind persoană impozabilă care se înregistrează în scopuri de TVA în|
| | | cursul anului, eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la |
| | | încasare, optez pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând|
| | | cu data înregistrării în scopuri de TVA. |
|__|___|_____________________________________________________________________|
| 1.20.2. Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare: |
| ___ |
| | | Întrucât cifra de afaceri realizată în perioada |
| |___| |
| _____________________________ ______________________________|
| | | |/ | | |/ | | | | | – | | |/ | | |/ | | | | |
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| respectiv de | | | | | | | | |lei|
| |__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| |
| a depăşit plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei), notific organul fiscal|
| cu privire la încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, începând cu |
| data de |
| ______________________________|
| | | |/ | | |/ | | | | |
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| ___ |
| | | Deşi sunt persoană eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la |
| |___| încasare întrucât cifra de afaceri realizată în perioada: |
| _____________________________ ______________________________|
| | | |/ | | |/ | | | | | – | | |/ | | |/ | | | | |
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| respectiv de | | | | | | | | |lei|
| |__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| |
| nu a depăşit plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei), renunţ la aplicarea|
| sistemului TVA la încasare. Având în vedere această situaţie, notific |
| organul fiscal cu privire la încetarea aplicării sistemului TVA la |
| încasare, începând cu data de |
| ______________________________|
| | | |/ | | |/ | | | | |
|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
____________________________________________________________________________
| SUBSECŢIUNEA V – ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA ŞI SCOATEREA | |
| DIN EVIDENŢĂ CA PERSOANĂ IMPOZABILĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN SCOPURI DE TVA | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.21. Ca urmare a încetării activităţii sale economice | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.22. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu | |
| dau drept de deducere a TVA | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.23. Ca urmare a faptului că persoana impozabilă nu era obligată şi | |
| nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.24. Ca urmare a solicitării persoanei impozabile, întrucât nici cifra| |
| de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul | |
| în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire | |
| prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.24.1. Cifra de afaceri din anul precedent | | | | | | | | |lei|
| realizată, potrivit dispoziţiilor legale în | | | | | | | | | |
| vigoare | | | | | | | | | |
|________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| 1.24.2. Cifra de afaceri realizată în anul în | | | | | | | | |lei|
| curs, până la data depunerii prezentei, | | | | | | | | | |
| calculată potrivit legii | | | | | | | | | |
|________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| 1.25. Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept | |
| de deducere a taxei | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.26. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la | |
| distanţă | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.27. Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |
|_______________________________________________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|___|
____________________________________________________________________________
| SECŢIUNEA C – DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU IMPOZITELE DIRECTE |
| DATORATE |
|____________________________________________________________________________|
| 1. Impozit pe profit | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.3. Perioada fiscală |
|____________________________________________________________________________|
| 1.3.1. Trimestrială | | 1.3.2. Anuală, cu plăţi | |
| | | anticipate trimestriale | |
|_____________________________________|__|________________________________|__|
| 1.3.3. Anuală | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.4. Modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a | |
| impozitului pe profit | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.4.1. Optez pentru sistemul | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| anual de declarare şi plată a | | data de | | | | | | | | | | |
| impozitului pe profit, cu | | | | | | | | | | | | |
| plăţi anticipate trimestriale | | | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.4.2. Renunţ la opţiunea | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| pentru sistemul anual de | | data de | | | | | | | | | | |
| declarare şi plată a | | | | | | | | | | | | |
| impozitului pe profit, cu | | | | | | | | | | | | |
| plăţi anticipate trimestriale | | | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.5. Date privind modificarea anului fiscal | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.5.1. Optez pentru | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| modificarea anului fiscal | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.5.2. Optez pentru | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| modificarea perioadei anului | | data de | | | | | | | | | | |
| fiscal modificat | | | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.5.3. Optez pentru trecerea | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| de la an fiscal modificat la | | data de | | | | | | | | | | |
| an fiscal calendaristic | | | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 2.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 2.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 3. Impozit specific unor activităţi | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 3.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 3.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 3.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit |
|____________________________________________________________________________|
| Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare – Cod CAEN 5510 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – | |
| Cod CAEN 5520 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere – Cod CAEN 5530 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Alte servicii de cazare – | | Restaurante – Cod CAEN 5610 | |
| Cod CAEN 5590 | | | |
|_________________________________|__|____________________________________|__|
| Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – Cod CAEN 5621 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Alte servicii de alimentaţie n.c.a. – Cod CAEN 5629 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – Cod CAEN 5630 | |
|_________________________________________________________________________|__|
____________________________________________________________________________
| SECŢIUNEA D – DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ANGAJATORI SAU |
| ASIMILAŢI ACESTORA |
|____________________________________________________________________________|
| 1. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi |
| contribuţii sociale |
|____________________________________________________________________________|
| 1.1. Informaţii pentru stabilirea perioadei fiscale |
|____________________________________________________________________________|
| 1.1.1. Lunară potrivit legii | | 1.1.2. Lunară prin opţiune | |
|_________________________________|__|____________________________________|__|
| 1.1.3. Trimestrială | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.2. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.2.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.2.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.3. Contribuţie de asigurări sociale (datorată de angajat) | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.3.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.3.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.4. Contribuţie de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat) | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.4.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.4.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.5. Contribuţie asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator) | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.5.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.5.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
____________________________________________________________________________
| SECŢIUNEA E – DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ALTE IMPOZITE ŞI TAXE |
| DATORATE |
|____________________________________________________________________________|
| 1. Accize | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 2. Contribuţie pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 2.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 2.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 3. Redevenţe miniere | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 3.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 3.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 4. Redevenţe petroliere | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 4.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 4.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 5. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al | |
| gazului natural | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 5.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 5.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 6. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a | |
| dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 6.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 6.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 7. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor | |
| naturale, altele decât gazele naturale | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 7.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 7.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 7.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit |
|____________________________________________________________________________|
| Exploatare forestieră – | | Extracţia cărbunelui superior – | |
| Cod CAEN 0220 | | Cod CAEN 0510 | |
|_________________________________|__|____________________________________|__|
| Extracţia cărbunelui inferior – | | Extracţia petrolului brut – | |
| Cod CAEN 0520 | | Cod CAEN 0610 | |
|_________________________________|__|____________________________________|__|
| Extracţia minereurilor feroase – Cod CAEN 0710 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu – Cod CAEN 0721 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Extracţia altor minereuri metalifere neferoase – Cod CAEN 0729 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Alte activităţi extractive |
|____________________________________________________________________________|
| Cod CAEN 0811 | | Cod CAEN 0812 | | Cod CAEN 0891 | |
|_____________________|__|______________________|__|______________________|__|
| Cod CAEN 0892 | | Cod CAEN 0893 | | Cod CAEN 0899 | |
|_____________________|__|______________________|__|______________________|__|
| 8. Taxe datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 8.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 8.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
____________________________________________________________________________
| SECŢIUNEA F – DATE PRIVIND SEDIILE SECUNDARE CARE NU AU OBLIGAŢIA |
| ÎNREGISTRĂRII FISCALE*) |
|____________________________________________________________________________|
| 1. Sediu secundar înfiinţat în: | România | | Străinătate | |
|______________________________________________|_________|__|_____________|__|
| 2. DENUMIRE | |
|_____________|______________________________________________________________|
| 3. Adresa sediului secundar |
|____________________________________________________________________________|
| Judeţ | | Localitate | | Sector | |
|_____________|____________|____________|__________________|________|________|
| Strada | | Număr | | Bloc | | Sc. | |
|_____________|__________________________|_______|__|______|__|_____|________|
| Et. | | Ap.| | Detalii adresă | |
|_____|__|____|_________|________________|___________________________________|
| Cod poştal | | Ţara | |
|______________|___________________|______|__________________________________|
| 3.1. Telefon | | 3.2. Fax | | 3.3. E-mail | |
|______________|______________|__________|_________|_____________|___________|
| 4. Cod CAEN al obiectului principal de activitate al sediului | | | | |
| secundar | | | | |
|________________________________________________________________|__|__|__|__|
| 5. Modul de dobândire al spaţiului: | |
|_____________________________________|______________________________________|
| Număr document | | Data document | | |/| | |/| | | | |
|________________|_______________|_______________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 6. Date privind starea sediului secundar |
|____________________________________________________________________________|
| Începerea activităţii | | De la data | | |/| | |/| | | | |
|_____________________________|__|_______________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| Încetarea activităţii | | De la data | | |/| | |/| | | | |
|_____________________________|__|_______________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
*) Se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, nu au
obligaţia înregistrării fiscale, de către contribuabilii care le înfiinţează.
____________________________________________________________________________
| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele |
| înscrise în acest formular sunt corecte şi complete |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| Numele şi prenumele persoanei care face declaraţia | |
|____________________________________________________|_______________________|
| Funcţia | |
|____________________________________________________|_______________________|
| Semnătura | |
|____________________________________________________|_______________________|
INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului (700) “Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu
electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale”
Depunerea declaraţiei
Declaraţia pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare
înregistrării fiscale, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se transmite ori de câte
ori intervin modificări, ulterior înregistrării fiscale, în datele declarate de contribuabili/plătitori prin
declaraţia de înregistrare fiscală/declaraţia de menţiuni.
Declaraţia se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin
intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Declaraţia se depune pentru:
– înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor, cu excepţia cazului în care
contribuabilii îşi modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă şi domiciliu fiscal, precum şi cu
excepţia contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe
sedii permanente, care nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent
desemnat;
– înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligaţii fiscale sau modificarea

[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut