[:ro]Sistemul de raportare contabila la 30iunie 2018[:]

[:ro]Sistemul de raportare contabila la 30iunie 2018[:]

[:ro]Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2531 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile (Monitorul Oficial nr. 623 din 18 iulie 2018)

  • Operatorii economici (societăţile comerciale) care în exerciţiul financiar precedent (2017) au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2018 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel mai târziu la data de 16 august 2018
  • Raportările contabile se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă
  • Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml
  •  În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduc conturile 4415 “Impozitul specific unor activităţi” (P), 6231 “Cheltuieli de protocol”, 6232 “Cheltuieli de reclamă şi publicitate” şi 695 “Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi”

“1) Formularul este reprodus în facsimil.
Judeţul _____________________|_|_| Activitatea preponderentă
Entitatea ________________________ (denumire clasă CAEN) ______________
Adresa: localitatea _____________, Cod clasă CAEN _____________|_|_|_|_|
sectorul _____, str. ____________, Activitatea preponderentă efectiv
nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___ desfăşurată
Telefon __________, fax __________ (denumire clasă CAEN) ______________
Număr din registrul comerţului ___ Cod clasă CAEN _____________|_|_|_|_|
Forma de proprietate ________|_|_| Cod unic de înregistrare
__________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
la data de 30.06.2018
Cod 10 – lei –
____________________________________________________________________________
| Denumirea elementului |Nr.| Sold la: |
| |rd.|_________________________|
| | | 01.01.2018 | 30.06.2018 |
|______________________________________________|___|____________|____________|
| A | B | 1 | 2 |
|______________________________________________|___|____________|____________|
| A.| ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | 01| | |
| | (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + | | | |
| | 4094 + 208 – 280 – 290) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | 02| | |
| | (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 +| | | |
| | 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + | | | |
| | 4093 – 281 – 291 – 2931 – 2935) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | 03| | |
| | (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 267* – | | | |
| | 296*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL | 04| | |
| | (rd. 01 + 02 + 03) | | | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| B.| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | I. STOCURI | 05| | |
| | (ct. 301 + 302 + 303 + 321 + 322 +/- | | | |
| | 308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 | | | |
| | + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348 + 351 + | | | |
| | 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +/- 368 + | | | |
| | 371 +/- 378 + 381 +/- 388 + 4091 – 391 -| | | |
| | 392 – 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – | | | |
| | 398 – din ct. 4428) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | II. CREANŢE | 06| | |
| | (ct. 267* – 296* + 4092 + 411 + 413 + | | | |
| | 418 + 425 + 4282 + 431** + 436** + | | | |
| | 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. | | | |
| | 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + | | | |
| | 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + | | | |
| | 461 + 4662 + 473** – 491 – 495 – 496 + | | | |
| | 5187) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT | 07| | |
| | (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508| | | |
| | + ct. 5113 + 5114 – 591 – 595 – 596 – | | | |
| | 598) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI | 08| | |
| | (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + | | | |
| | 532 + 541 + 542) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL | 09| | |
| | (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | | | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| C.| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10| | |
| | (rd. 11 + 12) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până | 11| | |
| | la un an (din ct. 471*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 12| | |
| | de un an (din ct. 471*) | | | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| D.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE | 13| | |
| | ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | | | |
| | (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 – 169 +| | | |
| | 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + | | | |
| | 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281| | | |
| | + 431***+ 436*** + 437*** + 4381 + | | | |
| | 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + | | | |
| | 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453***| | | |
| | + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + | | | |
| | 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519) | | | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| E.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE | 14| | |
| | NETE (rd. 09 + 11 – 13 – 20 – 23 – 26) | | | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| F.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 15| | |
| | (rd. 04 + 12 + 14) | | | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| G.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE | 16| | |
| | ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | |
| | (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 – 169 +| | | |
| | 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + | | | |
| | 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281| | | |
| | + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + | | | |
| | 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + | | | |
| | 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + | | | |
| | 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + | | | |
| | 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519) | | | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| H.| PROVIZIOANE (ct. 151) | 17| | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| I.| VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + | 18| | |
| | 28), din care: | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)| 19| | |
| | (rd. 20 + 21): | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până | 20| | |
| | la un an (din ct. 475*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 21| | |
| | de un an (din ct. 475*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 2. Venituri înregistrate în avans | 22| | |
| | (ct. 472) (rd. 23 + 24): | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până | 23| | |
| | la un an (din ct. 472*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 24| | |
| | de un an (din ct. 472*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 3. Venituri în avans aferente activelor | 25| | |
| | primite prin transfer de la clienţi | | | |
| | (ct. 478) (rd. 26 + 27): | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până | 26| | |
| | la un an (din ct. 478*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 27| | |
| | de un an (din ct. 478*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Fond comercial negativ (ct. 2075) | 28| | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| J.| CAPITAL ŞI REZERVE | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34),| 29| | |
| | din care: | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 30| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 31| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 32| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 4. Patrimoniul institutelor naţionale de| 33| | |
| | cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 5. Alte elemente de capitaluri proprii | 34| | |
| | (ct. 1031) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 35| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 36| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | IV. REZERVE (ct. 106) | 37| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Acţiuni proprii (ct. 109) | 38| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Câştiguri legate de instrumentele de | 39| | |
| | capitaluri proprii (ct. 141) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Pierderi legate de instrumentele de | 40| | |
| | capitaluri proprii (ct. 149) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | V. PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C | 41| | |
| | REPORTAT(Ă) (ct. 117) |________|___|____________|____________|
| | | SOLD D | 42| | |
| |________________________________|________|___|____________|____________|
| | VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C | 43| | |
| | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE |________|___|____________|____________|
| | RAPORTARE (ct. 121) | SOLD D | 44| | |
| |________________________________|________|___|____________|____________|
| | Repartizarea profitului (ct. 129) | 45| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | CAPITALURI PROPRII – TOTAL | 46| | |
| | (rd. 29 + 35 + 36 + 37 – 38 + 39 – 40 + | | | |
| | 41 – 42 + 43 – 44 – 45) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Patrimoniul public (ct. 1016) | 47| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Patrimoniul privat (ct. 1017)*1) | 48| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | CAPITALURI – TOTAL (rd. 46 + 47 + 48) | 49| | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
*1) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al
ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului
centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi
completările ulterioare.
* Conturi de repartizat după natura elementelor respective
** Solduri debitoare ale conturilor respective
*** Solduri creditoare ale conturilor respective
Rd. 06 – Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing
financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura _______________________ Calitatea ________________________
Semnătura ________________________
Nr. de înregistrare în organismul
profesional
Raportările contabile la 30 iunie 2018 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2018 se completează astfel:
– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România.
Raportările contabile la 30 iunie 2018 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.”[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut