[:ro]Procedura de stabilire a schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară[:]

[:ro]Procedura de stabilire a schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară[:]

[:ro]  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1489 din 19 februarie 2018 privind Procedura de stabilire a schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (Monitorul Oficial nr. 205 din 7 martie 2018).

           Prelucrările de date cu caracter personal efectuate potrivit scopului schimb de informatii ANAF, UNNPR, ANCPI  se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Agenția Națională de Administrare Fiscală este operator de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în baza schimbului de informații cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Procedura reglementează:

  –     Solicitarea de către notarul public a certificatului de atestare fiscală (CAF) în cazul în care se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, precum şi transmiterea certificatului de către ANAF.
 –        Transmiterea de către notarul public a copiei certificatului de moştenitor în cazul în care în masa succesorală sunt cuprinse obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare.
–        Transmiterea de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară a copiei certificatului de moştenitor în cazul în care în masa succesorală sunt cuprinse bunuri imobile.
–       Solicitarea de către ANAF a informaţiilor din registrele naţionale notariale şi comunicarea acestora. 

    În vederea comunicării informaţiilor, Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară se vor înscrie în sistemul informatic PatrimVen. Serviciul PatrimVen este destinat să ofere instituţiilor publice acces la datele disponibile cu privire la patrimoniul şi veniturile cetaţenilor.

 În fiecare instituţie va fi numit un administrator de roluri. Acesta va acorda şi va retrage drepturile de acces pentru personalul instituţiei respective.

Calitatea datelor este determinată de calitatea datelor furnizate de instituţiile publice participante la proiect.

https://epatrim.anaf.ro/

La dezbaterea succesiuni unei persoane fizice decedate, notarul public implicat trimite Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN – Infonot) din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici o solicitare pentru obţinerea certificatului de atestare fiscală. CNARNN va face solicitarea către ANAF şi va recepţiona CAF-ul prin intermediul sistemului PatrimVen. ANAF-ul foloseste acelasi sistem pentru a receptiona certificatele de mostenitor in forma unui fisier pdf.

CENTRUL NAȚIONAL DE ADMINISTRARE A REGISTRELOR NAȚIONALE NOTARIALE – CNARNN – INFONOT, este o entitate cu personalitate juridică, înființată  și organizată sub autoritatea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, înființată la data de 01.05.2013 având drept scop administarea registrelor naționale notariale (art. 62 din Legea nr. 36/1995, republicată).

RNNEPR reprezintă registrul în care se înregistrează procurile/mandatele date în scopul încheierii de acte și îndeplinirii de proceduri notariale, precum și actele de revocare a acestora.

În RNNEOS se află înregistrate, pentru opozabilitate față de terți,  toate actele notariale referitoare la acceptarea și/sau renunțarea la moștenire, întocmite în formă autentică, după cum urmează:

– declarațiile de renunțare la moștenire autentificate în termenul de opțiune, din anul 1995 și până în prezent ;

– declarațiile de neacceptare a moștenirii (conform cărora succesibilii declară după împlinirea termenului de opțiune că nu au înțeles să își însușească titlul de moștenitor) din anul 2007  până în prezent;

– declarațiile de acceptare a moștenirii sub beneficiu de inventar , autentificate din anul 1995 până la 31 martie 2012;

– toate declarațiile de acceptare pură și simplă a moștenirii, autentificate din anul 2007 până la zi.

RNEAD cuprinde actele de deces înregistrate din ianuarie 2012 până în prezent. Transmiterea actelor de deces  ce se află înregistrate în acest registru se face de către Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, conform Protocolului de Colaborare semnat cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, în aplicarea dispozițiilor art. 36, alin (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată.

RNNRM a fost înființat odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, la 01.10.2011 și este registrul în care se înscrie, cu efect de opozabilitate față de terți, regimul matrimonial ales de soți și care apare menționat în:
– actul de căsătorie (art.313).

– convenția matrimonială prin care se adoptă sau se modifică regimul matrimonial (art.334).

Se înscriu, de asemenea, actele prin care se desface căsătoria și încetează regimul matrimonial, respectiv certificatele de divorț, emise pe cale notarială și administrativă și hotarârile judecătorești de pronunțare a divorțului.

 RNNECD funcționează din decembrie 2010 (în privința divorțului pe cale notarială Legea nr.202/2010 a intrat în vigoare la 26 decembrie 2010). În RNNECD se înscriu cererile cu privire la desfacerea căsătoriei pe cale notarială, prin acordul soților și soluția dată în fiecare cauză în parte (admis sau respins divorțul).

În RNNEC se înscriu, pentru opozabilitate față de terți, cererile creditorilor cu privire la creanțele pe care le au față de o persoană fizică. Acest registru a devenit funcțional în luna august 2013, după intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.2333/C/2013

În RNPMPorice persoană care desfășoară o profesie autorizată, individual sau în asociere, indiferent de data la care și-a început activitatea va putea solicita înscrierea masei patrimoniale profesionale. Registrul garantează opozabilitatea față de terți a constituirii sau modificării  masei patrimoniale profesionale și a componenței aceste

CENTRUL NATIONAL DE ADMINISTRARE A REGISTRELOR NATIONALE NOTARIALE CNARNN-INFONET

poate transmite electronic ANAF -ului informatii ,atunci cand sunt solicitate.

ANAF transmite CNARNN – Infonot informaţiile cuprinse în lista debitorilor persoane fizice, ulterior publicării pe site-ul ANAF, în vederea înscrierii în Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Creditorilor Persoane Fizice şi pentru formularea opoziţiei la partaj sau la donaţie, după caz.

 

 
   
  
  [:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut