Blog

[:ro]CATEVA MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL si nu numai[:]

[:ro] LEGEA 296/2023 – CATEVA MODIFICARI ALE CODULUI FISCAL

IMPOZITUL PE PROFIT:

 • Instituirea unui impozit minim pentru plătitorii de impozit pe profit cu o cifră de afaceri anuală peste 50 milioane euro. Prin excepție, persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, vor datora suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri:  0,5% * CIFRA DE AFACERI.
 • Instituirea unui impozit suplimentar pentru instituțiile de credit: 2% * CIFRA DE AFACERI (1% începând cu 2026).
 • Instituirea unui impozit suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale (peste 50 milioane euro).

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR:

 • Cotă de 3% pentru microîntreprinderile care au venituri peste 60.000 euro sau desfășoară activitate în anumite domenii.

IMPOZITUL PE VENIT:

 • Se introduce o limitare a facilității la IT: până la 31 decembrie 2028 și doar în limita a 10.000 lei/lună.
 • Introducere restricții suplimentare pentru aplicarea facilităților în construcții și agricultură.
 • Scăderea din baza impozabilă și a CASS-ului (pe lângă CAS) pentru veniturile din activități independente.

CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE (CAS):

 • Reducere cu 4,75 puncte procentuale, începând cu 1 ianuarie 2024, pentru construcții, agricultură și IT.

CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE (CASS):

 • Anulare facilitate CASS la construcții și agricultură.
 • Includere tichete de masă și vouchere de vacanță în baza impozabilă salarială.
 • Pentru veniturile din activități independente se va datora un CASS la o bază impozabilă între 6 salarii și 60 de salarii minime pe economie (cu anumite excepții).

CONTRIBUȚIA ASIGURĂTORIE PENTRU MUNCĂ (CAM):

 • Anulare facilitate CAM pentru construcții și agricultură.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA):

 • Modificare cote de TVA (trecere de la 5% la 9%, inclusiv pentru livrarea de locuințe; eliminare cote reduse).
 • Scutirile livrărilor către spitale (recent introduse) rămân doar dacă sunt prin intermediul unui ONG (scutire indirectă).

ACCIZE:

 • Mărirea numărului de produse pentru care se datorează accize nearmonizate.

IMPOZIT SPECIAL PE BUNURILE IMOBILE ȘI MOBILE CU VALOARE MARE:

 • Instituire unui nou impozit.
 • BUNURI IMOBILE: 0,3% pentru valoarea care depășește 2.500.000 lei;
 • BUNURI MOBILE (autoturisme): 0,3% pentru valoarea care depășește 375.000 lei.

INSTITUIREA UNEI TAXE SPECIALE

 • Începând cu data de 1 ianuarie 2024 instituțiile care se află în subordonarea Parlamentului datorează anual o taxă specială în procent de 80% aplicată asupra rezultatului net, dar nu mai puțin de 33% din valoarea veniturilor curente obținute.

COMBATEREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ILICITE:

 • Readucerea pe tapet a prevederilor fostei Legi 12/1990;
 • Introducerea de sancțiuni foarte dure pentru practicarea de activități fără autorizare sau pentru deținere de bunuri fără documente.
 • Amenzi + confiscări + suspendare și închidere de activitate.

CONSOLIDAREA DISCIPLINEI FINANCIARE:

 • În vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere se instituie Sistemul național RO e-Sigiliu.
 • Orice venituri realizate de persoanele fizice și constatate de organele fiscale, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate (anterior, cota era de 16%).
 • Pentru toate amenzile date în baza prezentei legi, Legii contabilității, legislației privind disciplina financiară (încasările în numerar), legislației privind obligativitatea POS-urilor, legislației caselor de marcat, Codului de procedură fiscală, Codului fiscal, legislației RO e-Transport, nu se beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile, a jumătate din minimul amenzii.
 • Instituirea obligativității emiterii facturilor electronice în sistemul RO e-Factura.

MODIFICARE COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ:

Instituirea unor termene clare și a unor sancțiuni pentru obligațiile UAT-urilor de a comunica către ANAF informații cu privire la bunurile deținute de persoanele fizice și juridice.                                                             

MODIFICARE LEGISLAȚIE DISCIPLINĂ FINANCIARĂ (Legea 70/2015):

 • Scăderea plafoanelor aferente încasărilor și plăților cu numerar.
 • Introducerea unui plafon maxim al numerarului din casierie: 50.000 lei.

MODIFICARE LEGISLAȚIE e-Factura (OUG 120/2021):

 • Obligativitatea folosirii sistemului începând cu 1 ianuarie 2024.                                                                          INFORMATIILE DE MAI SUS NU CONSTITUE CONSULTANTA FISCALA

[:]

[:ro]TITLURI DE STAT LUNA SEPTEMBRIE 2022[:]

[:ro]OMF 1968/2022 

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul
unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei
Naționale ”Poșta Română” S.A., în cadrul Programului TEZAUR,
aferent lunii septembrie 2022

” Art.1 În vederea finanțării deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice se aprobă
prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale
Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale ”Poșta Română”
S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii septembrie 2022, prevăzut în anexă, care face
parte integrantă din prezentul ordin.”

      Dobânzile anuale acordate sunt de 7,75% pentru o maturitate de un an și de 7,90% pentru o maturitate de doi ani .

Modalitati de achizitionare de catre populatie:

între 1 – 28 septembrie 2022 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV (operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar pe numele investitorului);
între 1 – 28 septembrie 2022 de la unitățile Trezoreriei Statului;
între 1 – 27 septembrie 2022 în mediul urban și 1 – 26 septembrie 2022 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

          Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans.

 [:]

[:ro]Modificari ale IMPOZITULUI pe VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR IULIE 2022[:]

[:ro]OG nr.16/2022 – MODIFICĂRI CODUL FISCAL

Se restrange încadrarea în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile

microîntreprinderilor, noile condiții care trebuie indeplinite cumulativ sunt :

 

 1. realizarea de venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale (condiție nouă);
 2. b) existența cel puțin a unui salariat (condiție nouă);
 3. c) realizarea de venituri anuale sub 500.000 euro (anterior era sub 1.000.000 euro);
 4. d) să nu aibă asociați care dețin peste 25% din titlurile de participare la mai mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntrepinderilor (condiție nouă);
 5. e) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţileadministrativ-teritoriale;
 6. f) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau lainstanţele judecătoreşti, potrivit legii.

 

HoReCa

A fost introdusă o categorie de persoane juridice obligate la plata impozitului

pe veniturile microîntreprinderilor, chiar dacă nu îndeplinesc cumulativ condițiile

de mai sus: hotelurile, pensiunile, restaurantele, terasele barurile. În situația în

care acești contribuabilii obțin venituri și din alte activități aceștia vor aplica

pentru acestea sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit.

 

.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 — «Hoteluri și alte facilități de cazare similare», 5520 — «Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată», 5530 — «Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere», 5590 — «Alte servicii de cazare», 5610 — «Restaurante», 5621 — «Activități de alimentație (catering) pentru evenimente», 5629 — «Alte servicii de alimentație n.c.a.», 5630 — «Baruri și alte activități de servire a băuturilor  aplica prevederile mentionate  anterior , chiar dacă nu îndeplinesc cumulativ condițiile de mai sus9(a)-(f))

 

A fost extinsă categoria persoanelor juridice exceptate de la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fiind adăugate următoarele:

-societățile din domeniul bancar;
-societățile din domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv intermediere; societățile din domeniul jocurilor de noroc;
-societățile care care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

* A fost eliminată posibilitatea de opțiune pentru aplicarea impozitului pe profit în situația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului social (peste 45.000 lei) și de numărul de salariați (cel puțin 2);

* Cota de impozitare va fi de 1% (toate microîntreprinderile având cel puțin un salariat).

* A fost stabilită ordinea de diminuare a impozitului:

 1. Sponsorizările;
 2. Costul caselor de marcat;
 3. Reducerea conform OUG 153/2020.

* Pe perioada aplicării prevederilor O.U.G. nr. 153/2020, declaraţia informativă F107 se depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

 [:]

[:ro]Curierii vor transmite catre ANAF date privind trimiterile postale[:]

[:ro]OUG 67/2022  ART.3 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 DIN lEGEA 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala

“În scopul asigurării conformării fiscale, furnizorul de serviciipoștale de trimitere contra ramburs este obligat, sub rezerva respectării inviolabilității secretului corespondenței, să furnizeze lunar organului fiscal central(ANAF) informații referitoare la trimiterile poștale care au ca particularitate achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate.

Informațiile referitoare la trimiterile poștale se referă la:

a) numărul de înregistrare și data trimiterii poștale;

b) datele de identificare a expeditorului;

c) numele și prenumele în cazul persoanelor fizice șidenumirea în cazul persoanelor juridice destinatare;

d) adresele de expediție, respectiv livrare;

e) contravaloarea bunului livrat”

 

 

 [:]

[:ro]Sistemul RO e-Transport[:]

[:ro]

“Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii
informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc
fiscal ridicat pe teritoriul naţional, care permite autorităţilor competente
determinarea potenţialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de
aprovizionare, pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat de către Ministerul
Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Centrul Naţional
pentru Informaţii Financiare.

Sistemul RO e-Transport include:
a)module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt
înregistrate datele referitoare la expeditor şi beneficiar, denumirea,
caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate, locurile de
încărcare şi descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat,
precum şi codul UIT generat;
b)elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare: camere de luat
vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantităţilor de
produse transportate, precum şi orice alte dispozitive specifice de
monitorizare a traficului rutier;
c)componente software pentru analiza integrată a datelor.
(2) Sistemul RO e-Transport utilizează date şi informaţii deţinute la nivelul
instituţiilor sau autorităţilor publice, precum şi al structurilor subordonate sau
coordonate de către acestea,”

OUG nr. 41 din 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind
monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO
e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 356 din
11.04.2022

Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori

      a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz; 

     b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

     c) furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz; 

     d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit.

     Utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate. Codul UIT este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări.

        Utilizatorii declară în sistemul RO e-Transport, prin opţiune, datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei și până la data de 1 iulie 2022.

       Începând cu data de 1 iulie 2022 utilizatorii sunt obligaţi să declare în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Nerespectarea prevederilor ordonanței constituie contravenţie (dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât,

potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni), fiind sancționate cu amenzi care pot ajunge la 100.000 lei în

cazul persoanelor juridice (începând cu 1 iulie 2022).

        Procedura de aplicare a ordonanţei de urgenţă şi categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui ANAF şi al Autorităţii Vamale Române, în termen de 30 de zile. Prin ordin al preşedintelui ANAF emis în termen de 15 zile se stabilesc bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.

 

Sistemul naţional RO e-Transport, pentru monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, precum legume, fructe, băuturi alcoolice, produse minerale, îmbrăcăminte şi încălţăminte, va deveni obligatoriu de la 1 iulie 2022, conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă, acest sistem urmând să fie interconectat cu alte sisteme.

ORDIN Nr. 12/2022 din 6 ianuarie 2022
privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B

ANEXĂ
Produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B

1. Legume, fructe, rădăcini şi tuberculi alimentari, alte plante comestibile:

— COD NC de la 0701 – 0714 inclusiv Legume comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi

— COD NC de la 0801 – 0814 inclusiv  fructe comestibile şi fructe cu coajă lemnoasă; coajă de citrice sau de pepeni

2.Bauturi alcoolice

-COD NC de la 2203 – 2208 inclusiv  Băuturi, băuturi spirtoase

3. Construcţii noi

– Construcţiile noi sunt cele menţionate la art. 292 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

4.Produse minerale (apă minerală  naturală, nisip şi pietriş)

5.Îmbrăcăminte şi încălţăminte[:]

[:ro]RAR – ANAF Completare ORDONANȚĂ nr. 78 din 24 august 2000[:]

[:ro]ORDONANȚĂ nr. 78 din 24 august 2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea

-Pentru vehiculele rutiere provenite din ţări membre UE, R.A.R. va transmite către ANAF , în format electronic, documentele prezentate de persoana care a efectuat achiziţia intracomunitară, inclusiv documentele de provenienţă, anterior eliberării cărţii de identitate a vehiculului. Procedura de aplicare a prezentului alineat se stabileşte prin protocol încheiat între cele două instituţii.

În cazul unui vehiculul rutier care provine din ţări membre UE, solicitarea de eliberare a cărții de identitate a vehiculului (CIV) va putea fi realizată doar de către persoana care a efectuat achiziţia intracomunitară a vehiculului.

-Eliberarea CIV poate fi suspendată pe o perioadă de maximum 5 zile la solicitarea motivată a ANAF. Procedura de eliberare a cărţii de identitate a vehiculului va fi reluată din oficiu după expirarea acestui termen.

-Prevederilor au fost introduse în vederea combaterii fraudei în domeniul comerţului cu autoturisme rulate de provenienţă intracomunitară, prejudiciile cauzate bugetului general al statului fiind semnificative şi, în multe cazuri, TVA rămânând nerecuperabilă.[:]

[:ro] Comunicat ANAF – sistemul electronic One Stop Shop – OSS[:]

[:ro]In  5 iulie 2021, ANAF anunță faptul că portalul www.anaf.ro pune la dispoziția contribuabililor sistemul electronic One Stop Shop – OSS.
În vederea implementării pachetului TVA privind comerțul electronic, a devenit operațional sistemul electronic One Stop Shop (Regimul special de TVA). Sistemul facilitează companiilor înregistrarea și declararea electronică, precum și plata TVA aferentă anumitor categorii de bunuri și servicii, în comerțul transfrontalier Business-to-Consumer (B2C).
Ghidul One Stop Shop Guide to the VAT One Stop Shop este disponibil în limba engleză pe site-ul Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/ressources_en.
În perioada următoare documentul va fi disponibil și în limba română.

05 iulie 2021 |  Portalul www.anaf.ro pune la dispoziția contribuabililor sistemul electronic One Stop Shop – OSS
În vederea implementării pachetului TVA privind comerțul electronic, a devenit operațional sistemul electronic One Stop Shop (Regimul special de TVA). Sistemul facilitează companiilor înregistrarea și declararea electronică, precum și plata taxei pe valoarea adăugată aferentă anumitor categorii de bunuri și servicii, în comerțul transfrontalier Business-to-Consumer (B2C).

https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20210705162758_comunicat%20presa%20oss_2%20iulie.pdf

 [:]

[:ro]NORME REGIM SPECIAL TVA PRIVIND IMPORTUL[:]

[:ro]Odata cu  O.U.G. nr. 59/2021 a fost introdus în legislația privind TVA mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import (art. 315^3 din Codul fiscal).

Prin O.P.A.N.A.F. 1019/2021 s-au dat normele privind autorizarea si utilizarea mecanismului special  pentru declararea si plata TVA la import, modelul si continutul declaratiei speciale de TVA.

DOMENIUL DE APLICABILITATE:

*Mecanismul se aplica doar importurilor de bunuri (mai putin celor accizabile) in loturi cu o valoare maxima de 150 euro

Cum se stabileste valoarea maxima de 150 euro:

Dacă o persoană impozabilă facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe/țări terțe în loturi cu valoare intrinsecă de maxim 150 euro prin intermediul unei interfețe electronice (piață online, platformă, portal sau mijloace similare), se consideră că persoana impozabilă a primit și a livrat ea însăși respectivele bunuri.

Valoarea intrinsecă este definită conform art. 1 pct. 48 din Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446. Potrivit acestuia: „valoare intrinsecă înseamnă:

(a) în cazul mărfurilor comerciale: prețul mărfurilor în sine, atunci când ele sunt vândute pentru export către teritoriul vamal al Uniunii, excluzând cheltuielile de transport și de asigurare, cu excepția cazului în care acestea din urmă sunt incluse în preţ̦și nu sunt indicate separat pe factură, precum și orice alte taxe și impuneri care pot fi verificate de către autoritățile vamale pe baza oricărui (oricăror) document (documente) relevant(e);

(b) în cazul mărfurilor fără caracter comercial: prețul care ar fi fost plătit pentru mărfurile în sine dacă ele ar fi fost vândute pentru export către teritoriul vamal al Uniunii;

Mecanismul este optional ,putand fi folosit de persoana care prezinta bunurile in vama in numele persoanei careia ii sunt destinate ,pe teritoriul Romaniei.

Mecanismul se poate utiliza dupa optinerea unei autorizatii de la vama.

Pentru obtinerea autorizatiei solicitantul trimite biroului vamal o cerere.

Conditii cumulative care trebuie indeplinite pentru a se putea emite autorizatia pentru regimul special:

” a) isi declara intentia de a utiliza mecanismul special pentru declararea, incasarea de la persoanele carora le sunt destinate bunurile si plata TVA la import;
b) este „operator postal“, asa cum acesta este definit la art. 1 pct. 25 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau este autorizat in calitate de comisionar in vama/comisionar in vama care desfasoara activitati de curierat rapid;
c) este inregistrat in scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal. Verificarea indeplinirii conditiei se efectueaza prin intermediul aplicatiei informatice a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) „Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA“;
d) nu inregistreaza obligatii fiscale restante administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte creante bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central in vederea recuperarii. Pentru verificarea indeplinirii conditiei se solicita certificat de atestare fiscala in format electronic prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF;
e) nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala. Verificarea indeplinirii conditiei se face prin interogarea aplicatiei informatice specifice a autoritatii vamale;
f) nu este in stare de insolventa, in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara. Verificarea acestor informatii se face prin consultarea informatiilor din baza de date RECOM a Oficiului National al Registrului Comertului;
g) constituie o garantie care acopera cuantumul maxim al taxei pe valoarea adaugata a carui plata este amanata la punerea in libera circulatie a bunurilor in cadrul mecanismului special.”

Cuantumul garantiei se calculeaza astfel:

Cg = valoarea in vama  a bunuriloe *19%*30zile/365 zile

Pentru determinarea TVA  in cadrul acestui mecanism se utilizeaza doar cota standard de TVA 19%.

Persoana care prezintă bunurile în vamă trebuie să depună lunar la vamă, în format electronic, o declaraţie specială de TVA lunară şi să plătească TVA încasată în luna calendaristică de raportare până la termenul de plată aplicabil plăţii taxelor la import care fac obiectul amânării plăţii, respectiv cel târziu în a şaisprezecea zi a lunii următoare lunii calendaristice de raportare.

Declaraţia specială de TVA trebuie să conţină informaţii referitoare la valoarea totală a TVA încasată în luna calendaristică de raportare.
Persoanele care utilizează prezentul mecanism special trebuie să ţină registre ale operaţiunilor reglementate de acest mecanism special

 • Prin ordin a fost detaliată procedura de autorizare și de utilizare a mecanismului special, precum și modelul declarației speciale de TVA.

Se depune lunar ,in formatul electronic stabilit de biroul vamal.

 • Procedura, respectiv mecanismul special, sunt destinate a fi folosite practic de „operatorii poștali” (înregistrați în scopuri de TVA în România) pentru importul de pachete sub 150 euro. Aceștia vor încasa TVA de la destinatari (persoanele care practic sunt obligate la plata TVA), îl vor declara pe declarația specială în vamă și îl vor plăti în contul bancar al biroului vamal.

Se plateste cuantumul de TVA  incasat in luna calendaristica de raportare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 [:]

[:ro]CONECTARE CASE DE MARCAT[:]

[:ro]

Ordinul ANAF nr. 435/2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF, este util să le comunicați clienților importanța respectării termenelor impuse de actul normativ:
 • 30.06.2021 – pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;
 • 30.11.2021 – pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii;
 • la momentul fiscalizării, dacă această operațiune se realizează ulterior datelor menționate mai sus, în funcție de categoria operatorilor economici care dețin aparate de marcat electronice fiscale.
        De asemenea, operatorii economici vizați de actul normativ trebuie să cunoască faptul că în cazul nerespectării termenelor mai sus menționate, aceștia pot fi sancționați cu amendă cuprinsă între 8.000 și 10.000 lei, conform art. 11 alin. (1) lit. f) și j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999.
        Lunar, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite către operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, prin intermediul serviciului “Spaţiul Privat Virtual”, mesaje despre eventualele disfuncţionalităţi privind fişierele transmise de la aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul
informatic.
      Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia completării şi transmiterii declaraţiei prevăzute în anexa nr. 2
    INFORMAŢIILE
conţinute în declaraţia operatorilor economici care desfăşoară activitate în zone
nedeservite de reţele de comunicaţie electronice
1. Datele de identificare ale utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale:
a) codul de identificare fiscală;
b) denumirea operatorului economic;
c) numărul unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal;
d) adresa locului de instalare sau utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal;
e) datele de identificare şi calitatea persoanei care este desemnată să transmită
informaţii şi/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice
fiscale.
2. Declaraţia pe propria răspundere prin care utilizatorul menţionează că aparatul
de marcat va funcţiona în modul de lucru offline, semnată de reprezentantul legal al
operatorului economic, după modelul prevăzut în continuare:
Declaraţie pe propria răspundere
Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………., domiciliat(ă)
în ……………………….., str. ……………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. …..,
judeţul/sectorul …………………., legitimat(ă) cu B.I./C.I./paşaport, seria …..
nr. ………….., eliberat(ă) de ……………… la data de ……………., având
CNP/NIF ………………………, în calitate de administrator/reprezentant legal al
utilizatorului ………………., având CIF/CNP/NIF ……………………., cunoscând
prevederile legii penale privind falsul în declaraţii*), declar pe propria răspundere
următoarele:
Aparatul de marcat electronic fiscal cu numărul unic de
identificare ………………………………….. este instalat/utilizat la adresa din
localitatea ………………………………., str. …………………………. nr. …….., bl. ……, sc. …..,
ap. ……, judeţul/sectorul ………………….. .

[:]

[:ro]EVALUARE RISC FISCAL -TVA[:]

[:ro]

ORDIN Nr. 393/2021 din 15 martie 2021
pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

“ART.316

(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. a) – e) și h), organele fiscale înregistrează persoanele impozabile la solicitarea acestora, astfel:

e) în situația prevăzută la alin. (11) lit. h), dacă încetează situația care a condus la anulare, respectiv societatea nu mai prezintă risc fiscal ridicat, conform criteriilor stabilite la alin. (11) lit. h), de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

ART.316

(11)

h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat. Prin normele metodologice se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal.”

Ordinul cuprinde :

-Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal.

-Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal.

-Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.
I. Evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, precum şi în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în vederea anulării înregistrării potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în evaluarea riscului fiscal din cadrul organului fiscal competent, respectiv structurile de informaţii fiscale de la nivel judeţean/regional, precum şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, denumit în continuare compartiment de evaluare.

Procedura vizează societățile comerciale înființate potrivit Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și care solicită reînregistrarea în scopuri de TVA urmare a anulării acestei înregistrării de către ANAF în baza  procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice sau în baza procedurii de evaluare a riscului fiscal.

In vederea inregistrarii in scopuri de TVA  persoanele impozabile trebuie sa depuna la ANAF  Formularul 099

(Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.153 alin.(91 ) lit.b)–d) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

 

Cererea poate fi respinsa daca :

* asociaţii/administratorii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la pct. 5 alin. (1), sau persoana impozabilă însăşi au/are înscrise(ă) în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

art4.

(4) În cazierul fiscal se înscriu şi informaţii din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivităţii fiscale, după cum urmează:

a) atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie;

b) atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvenţă, pronunţată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanţele care fac parte din pasivul debitorului şi sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

c) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, prevăzută în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

*) persoana impozabilă care solicită înregistrarea potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se regăseşte într-o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a), c) – e) din Codul fiscal.

Daca nu este respinsa :

Cererea se transmite catre compartamentul de evaluare in vederea evaluarii riscului fiscal:

Evaluarea riscului se face având în vedere criteriile prevăzute în anexele 5 sau 6 din normele metodologice la Codul fiscal. Fiecărui criteriu  în anexele nr. 5 şi 6 la normele metodologice îi corespunde un punctaj negativ. Punctajul final care determină nivelul riscului fiscal se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Anexa_1_HG_340_2020.pdf

< 51 de puncte persoana impozabila prezinta risc fiscal ridicat

In acest caz compartamentul de evaluare solicita audierea acestora si /sau o cercetare a organelor de control. Daca in urma acestor proceduri riscul se mentine mare , se propune respingerea cererii de reinregistrare.

=51 persoana impozabila prezinta un risc fiscal mic

-compartimentul de evaluare intocmeste un referat prin care propune aprobarea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA

Pentru ambele situatii solutionarea Cererii de inregistrare in scopuri de TVA consta in emiterea unei Decizii de aprobare/respingere a inregistrarii in scopuri de TVA , in termenul prevazut la art.77 Cod de procedura fiscala adica 45 de zile. Decizia trebuie motivata.

Decizia poate fi atacata la organul fiscal competent in termen de 45 de zile de la data comunicarii.

II.PROCEDURĂ de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal

Procedura vizează societățile comerciale înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990,  care au avut anulată înregistrarea în scopuri de TVA în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA, respectiv în baza procedurii de evaluare a riscului fiscal, și care solicită reînregistrarea în scopuri de TVA.

In vederea inregistrarii in scopuri de TVA  persoanele impozabile trebuie sa depuna la ANAF  Formularul 099

Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.153 alin.(91 ) lit.b)–d) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicită
înregistrarea în scopuri de TVA sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului
fiscal competent ori prin poştă cu confirmare de primire.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu‐se cu majuscule, citeț şi corect, toate datele
prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal
competent.

*După primirea cererii de înregistrare, corect completată, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a), c) – e) din Codul fiscal.

*Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a), c) – e) din Codul fiscal, cererea de înregistrare se respinge, după audierea contribuabilului. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

*Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a), c) – e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate transmite cererea de înregistrare către compartimentul de evaluare, în vederea aplicării procedurii de evaluare a riscului fiscal. Ca urmare a aplicării procedurii, compartimentul de evaluare întocmeşte referatul motivat care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, în baza căruia compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul de decizie prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

*Împotriva deciziilor se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării.

III. PROCEDURĂ de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal

In cazul riscului fiscal ridicat  organul fiscal anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA a persoana impozabile, societate comercială  înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990.

Procedura se aplică persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, în urma selecţiei efectuate, în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice dezvoltate la nivel central, în baza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute în anexa nr. 6 la normele metodologice.

In practica eu am constatat ca pentru firmele din turism programul informatic are lacune., nu tine cont de felul in care s-a calculat cifra de afaceri pana in februarie anul acesta ,pentru cei care utilizeaza regimul marjei , acestea fiind automat considerate cu risc fiscal ridicat.  Nu s-a tinut cont de modul de raportare deosebit al firmelor de turism.

Bine ca inainte de luarea deciziei de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi audiat.

Dacă persoana impozabilă prezintă în cadrul audierii date, informaţii, precum şi documente care sunt de natură să determine modificarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de menţinere a calităţii de persoană înregistrată în scopuri de TVA.

Dacă persoana impozabilă nu prezintă în cadrul audierii date, informaţii, precum şi documente sau datele, informaţiile şi documentele prezentate nu sunt de natură să determine modificarea nivelul riscului fiscal, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Dacă persoana impozabilă prezintă în cadrul audierii date, informaţii, precum şi documente care au legătură cu cauza, dar care impun efectuarea unor verificări faptice şi documentare ce pot determina modificarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare transmite motivat solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia care a stat la baza analizei structurilor cu atribuţii de control competente.

 

 [:]

Sari la conținut